;
nykredit

Bank/Realkredit

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Jyske Bank har i al hemmelighed henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få dem til at se kritisk på Nykredits aftaler med Totalkredit-bankerne om fælles funding. Baggrunden er, at banken oplever interesse fra flere banker om samarbejde om lån, men reelt er Totalkredit-bankerne bundet af Nykredits aftaler. Ekspert: Det er på tide, at bankerne får flere låneprodukter på hylderne.

Den i forvejen intensiverede kamp om dansk realkredit går nu ind i en helt ny og mere konfliktfyldt fase. Jyske Bank har således smidt fløjlshandskerne og erstattet dem med et par rigtige boksehandsker. Som konsekvens af Nykredits stadig mere dominerende stilling på markedet for realkreditlån har Jyske Bank nemlig rettet henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få dem til at se på Nykredits omdiskuterede Totalkredit-aftale.

Der kan således foreligge en overtrædelse af konkurrencelovgivningen vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler, ligesom der kan være tale om misbrug af Nykredit/Totalkredits stilling på markedet for realkreditlån. Det viser klagen fra juli, som InsideBusiness har set.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bekræfter ligeledes at have modtaget en henvendelse, men man vil dog hverken be- eller afkræfte, om man har valgt at åbne en egentlig konkurrencesag mod Nykredit-koncernen.

”Det er korrekt, at vi har modtaget en klage. Hvorvidt vi har åbnet en konkurrencesag på baggrund af klagen oplyser vi som udgangspunkt ikke noget om. Vi fortæller først om vores sager, når der er truffet en afgørelse. Dermed ikke sagt, om vi har en sag eller ej,” lyder det i et svar fra Styrelsen.

Jyske Bank vil kun bekræfte, at man har afleveret en henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Flere banker ønsker at samarbejde med Jyske Realkredit

Sagens kerne er den såkaldte fælles funding, hvor der er flere eksempler på banker, som har kontaktet Jyske Bank for at høre om mulighederne for at levere realkreditlignende boliglån til deres kunder, men med funding baseret på de såkaldte fælles funding-aftaler, hvor Jyske Realkredit udsteder obligationerne og dermed finansierer pengeinstituttets egne boliglån uden om Totalkredit.

Det kan for den samarbejdende bank f.eks. have den fordel, at man kan tilbyde kunderne mere konkurrencedygtige lån og tage boliglånene på egen balance, ligesom der kan være en business case i det, fordi bankerne i dag skal dele kundernes bidragssatser med Totalkredit, dog med det forbehold, at Jyske Realkredit eller andre jo nok også skal have noget for at stå for fundingen.

Problemet er ifølge Jyske Banks henvendelse, at fælles funding i Totalkredit dikterer, at pengeinstituttet så vil miste fremtidige indtægter fra allerede etablerede prioritetslån, hvis banken måtte vælge at indgå en aftale om fælles funding med en anden samarbejdspartner, f.eks. Jyske Realkredit, Realkredit Danmark eller Nordea Kredit for den sags skyld.

Ifølge henvendelsen er situationen så grel, at Totalkredit simpelthen vil kunne overtage de lån, der er fælles fundet, således at de bliver kreditor på lånene direkte over for kunderne og overtager alle betalinger og indtjening på lånene. Den naturlige konsekvens heraf er, at ingen pengeinstitutter vil vælge en anden fundingleverandør end Totalkredit, og dermed er Totalkredit-aftalen en eksklusiv aftale til skade for konkurrencen.

Bankfolk er ikke helt afvisende

Det er ikke første gang, at bankerne har indgået aftaler om fælles funding uden om Totalkredit-bankerne. Det skete tidligere, da både Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank, Arbejdernes Landsbank og Sydbank indgik aftaler om fælles funding med det daværende BRFkredit. Det var endda – som en betingelse for godkendelsen af Nykredits overtagelse af Totalkredit i 2003 – i tidligere versioner af Totalkreditaftalen beskrevet specifikt, at det efter den 1. april 2010 var tilladt at samarbejde med andre realkreditinstitutter om udstedelse af SDO-lån.

Desuden indeholder fælles funding-aftalen i Totalkredit sågar regler, som dikterer, hvor stor en andel af sine lån et pengeinstitut maksimalt må fællesfunde, så pengeinstituttet reelt er bundet til at formidle en høj procentdel af sine låne til Totalkredit, fremgår det af henvendelsen.

InsideBusiness har talt med en lang række bankfolk om deres mulige interesse i at indgå et samarbejde med Jyske Realkredit om fælles funding ved siden af Totalkredit-samarbejdet. Generelt er det ikke noget, man ønsker at sige til citat, men flere steder er man interesseret i at få en alternativ leverandør af realkreditlån, så man ikke er tvunget til at være 100 procent bundet op på Totalkredit.

John Fisker fra Ringkjøbing Landbobank, der jo førhen havde et samarbejde med BRFkredit, er ikke 100 procent afvisende over for det, hvis der måtte opstå et behov en dag:

”Det er ikke relevant med den pengerigelighed, vi ser nu. Hvis behovet opstår, vil vi på det tidspunkt tage stilling til, hvilken leverandør vi skal vælge.”

Samme melding lyder fra Arbejdernes Landsbank, hvor man p.t. ikke efterspørger et sådant boliglånsprodukt, selv om man i sin tid fundede prioritetslån fra BRFkredit for ca. 500 mio. kr.

”Vi laver ikke fællesfundede lån mere. Jeg må sige, at det er en låneform, der har en forkert kapitalbelastning, så det giver ikke rigtig mening for os, og derfor står det ikke på vores agenda,” siger Arbejdernes Landbanks direktør Gert Jonassen.

Bankekspert: Bankerne bør kunne levere lån fra flere leverandører end Totalkredit

Sydbank er ikke vendt tilbage med et svar på InsideBusiness’ henvendelse. Imidlertid er den garvede bankekspert og seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet af den klare opfattelse, at det er på tide, at Totalkredit-bankerne får boliglånsprodukter fra flere leverandører på hylderne.

”Ja, med den koncentration, vi ser på realkreditmarkedet nu, er det tid til, at der åbnes mere op for konkurrencen, og jeg tror da også, at flere pengeinstitutter vil synes, at det passer ind i deres rådgivning at kunne levere et bredt udsnit af boliglån fra forskellige leverandører.”

Lars Krull henviser til, at Nykredits markedsdominans er meget tydelig, hvilket InsideBusiness i flere omgange har beskrevet, senest i en artikel om det kommende salg af Handelsbankens danske aktiviteter. Heraf fremgik det, at Nykredit er den eneste spiller med reel udlånsvækst, idet man i første halvår sad på 74 procent af alle nyudlån til private i første halvår.

Af Jyske Banks henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremgår det også, at Nykredits og Totalkredits samlede markedsandel er steget markant over de senere år. I 2020 udgjorde koncernens udlån 48 procent af realkreditudlånet til private – og eftersom markedsandelen utvivlsomt er steget yderligere siden, kan Nykredit og Totalkredit siges at have en dominerende stilling på markedet for realkreditlån til private kunder i Danmark, mener altså Jyske  Bank.

Kan Nykredit smide banker ud af Totalkredit-samarbejdet?

Jyske Bank opfordrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at undersøge, om der foreligger misbrug af Nykredits dominerende stilling som følge af de forskellige aftaler om funding. Et af de centrale temaer er her, om Nykredit reelt mener at have ret til at smide Totalkredit-bankerne helt ud af realkreditsamarbejdet, hvis de indgår en aftale med et andet institut om fælles funding med Jyske Realkredit.

I givet fald kan en bank som Sydbank miste op til ca. 480 mio. kr. om året i mange år fremover som betaling for at have formidlet realkredit for 85,7 mia. kr., og som de ingenlunde har haft tilsvarende omkostninger ved at stille garantier for. Har et pengeinstitut en risiko for at miste indtægter i den størrelsesorden, vil ingen turde løbe risikoen for at indgå en aftale om fælles funding med Jyske Bank.

Det er der ifølge henvendelsen noget, der tyder på, selv om Totalkredits hovedsamarbejdsaftale i sin ordlyd alene omfatter formidling af realkreditlån. Nykredit har nemlig tidligere over for Jyske Bank påberåbt sig, at hovedsamarbejdsaftalen medfører en såkaldt loyalitetsforpligtelse til at opretholde niveauet af formidlede lån og at indgåelse af en fælles funding-aftale ikke må medføre en væsentlig negativ påvirkning af samarbejdet. På det tidspunkt var der dog hos Totalkredit en frygt for, at medlemsbankerne ville gennemføre en form for sanering af deres boliglån, således at de ville formidle de gode lån til fælles funding som egne banklån, mens de dårlige kunder ville blive sendt i retning af Totalkredit.

InsideBusiness har selvfølgelig spurgt Nykredit om deres kommentar til henvendelsen, men herfra er meldingen: Ingen kommentarer.

 

Læs mere

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt

Er der en skjult agenda med indgreb på boligmarkedet?

Nu skal boligindgreb rettes mod svage boligejere. Velhavende går fri

Stop grædekoneriet om boligpriserne

Frygten vokser for nyt fald i boligpriser

Hvem stopper Nykredits dominans på boliglån?