;
boeweb

Inside story

Her er F&P’s nye strategi

Den store brancheorganisation lægger vægt på bløde værdier i sin nye strategi frem mod 2025, som netop er vedtaget af bestyrelsen. Et formandsvalg venter også, da Søren Boe Mortensen ifølge vedtægterne skal gå af efter fire år på posten.

Det er i høj grad velfærd, tryghed, etik og bæredygtighed, der fylder i Forsikring & Pensions nye strategi frem mod 2025. Det viser et strategipapir, som F&P’s afgående formand, Søren Boe Mortensen, har valgt at dele med InsideBusiness. Det sker, efter at vi fredag skrev om strategidiskussionen i organisationen, hvor det blandt andet var på tale at opdele organet i forsikring og pension. Det blev dog ikke vedtaget. Til gengæld blev et fire siders langt dokument med visioner for fremtidens F&P vedtaget.

Samspillet med velfærdsstaten er i sagens natur et tungtvejende tema. Her lægger man op til at spille en større rolle som velfærdsudbyder:

“Vi vil levere den velfærd og den tryghed, som den enkelte dansker har behov for. Det vil vi gøre gennem alle livets faser. Der vil i fremtiden være en stigende forskel på, hvad den offentlige sektor tilbyder, og hvad den enkelte dansker
efterspørger på velfærdsområdet. Den forskel kan vi mindske.”

Sådan vil F&P agere

I Forsikring & Pension vil vi fortsat arbejde for:
• At være en stærk og agil/omstillingsparat organisation med betydelig politisk gennemslagskraft understøttet af en medlemsskare, der bakker op om strategien og implementeringen.
• At være en legitim samarbejdspartner, der lytter, står for ordentlighed og troværdighed, og som har den nødvendige faglige kompetence.
• At skabe åbenhed om de dilemmaer eller udfordringer, der løbende vil opstå i forbindelse med branchens virksomhed.
• At skabe et tæt og åbent samarbejde med vores mange interessenter.
Kilde: F&Ps strategipapir frem mod 2025

Dokumentet er også præget af især samfundstemaer om miljø og grøn omstilling. F.eks. fremgår det, at man vil bidrage til at løse nogle af de største udfordringer, som det danske og det internationale samfund står overfor:

“Vi støtter Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til under 2,0 grader celsius og helst 1,5 grader celsius. Det er en global udfordring, og den kræver massive investeringer over en bred kam. Vi ser os som en central aktør i den grønne omstilling. Danske pensionsselskaber er langt fremme med at investere i grøn omstilling og vil øge indsatsen betydeligt fremover.”

Strategi 2025-planen uddyber og motiverer den rolle, branchen ønsker at spille, samt de krav, der skal opfyldes for at nå dertil. Kravene retter sig både mod de enkelte selskaber og Forsikring & Pensions interessevaretagelse i bred forstand. Strategi 2025 er derfor også en formulering af den kontrakt mellem os og det øvrige samfund, som er helt essentiel for en branche, der lever af tillid, fremgår det videre.

Herefter går F&P i gang med at beskrive de vigtigste områder: velfærd, tryghed, bæredygtighed og omstilling og kravene til branchen. På velfærdsområdet går temaerne ikke overraskende på at sikre, at man vil supplere det offentliges system med folkepension og diverse ydelser. Her lægges der vægt på, at man fremover vil hjælpe danskerne med ældrepleje og med finansiering af efteruddannelse som et nyt område i en verden med behov for livslang omstilling og digital kompetenceudvikling.

På tryghedsområdet lægger F&P op til, at man fremover bliver mere en spiller, der sikrer, at uheldene ikke sker. Man skal med andre ord være dygtig til at forebygge og hjælpe kunderne med alarmer mod indbrud og stigende vandstand, ligesom man vil være på forkant med den nyeste udvikling inden for alarmer om skader og helbredsændringer. Med muligheden for at forudse folks helbred venter også etiske dilemmaer, som F&P gerne vil debattere.

Når det gælder bæredygtighed og grøn omstilling, så ønsker F&P at fastholde og udbygge sin position som førende investor i klima- og miljøvenlig elproduktion i hele verden. Derfor har branchen frem mod 2030 afgivet betinget tilsagn til regeringen og FN om at investere yderligere ca. 350 mia. kr.

“Men den bæredygtige og grønne omstilling handler ikke kun om vindmøller og bioenergi. Energibesparelser i investeringsejendomme reducerer også CO2-udledningen på samme måde, som traditionel skadesforebyggelse, såsom at forhindre bygningsbrand eller trafikuheld, gør.

I fremtiden vil vi investere i OPP-projekter om klimasikring i Danmark, f.eks. i diger om havnære byer.”

Efterlevelse af krav fylder ganske meget i strategipapiret fra F&P, der lægger vægt på selvjustits og forbrugerbeskyttelse samt diverse prissammenligningsportaler, som øger gennemsigtigheden for danskerne. Man har også fokus på dataetik, investeringsetik og skatteetik.

Men det må heller ikke skade pensions- og forsikringsbranchens muligheder for at konkurrere:

“Reguleringen af forsikrings- og pensionsbranchen er omfattende. Sådan skal det være. Det er vigtigt, at den enkelte dansker får den erstatning, han/hun har regnet med, når uheldet er ude, og det er vigtigt, at man får den pension, man er blevet lovet, når man går på pension. Derfor er vi ikke imod regulering, når den fører til bedre forbrugerbeskyttelse. Men vi skal også værne om de rammevilkår, der sikrer, at branchen kan udfylde sin rolle i samfundet. Danske forsikrings- og pensionsselskaber skal kunne konkurrere på lige vilkår med udenlandske selskaber og nye aktører, og modregning og skat må ikke udhule befolkningens opbakning til verdens bedste pensionssystem. Det er ikke blot et spørgsmål om konkurrenceforhold, men også om at sikre forbrugerbeskyttelse i bred forstand.”

Til sidst i strategipapirer nævner F&P, at man fortsat vil danne flere og tættere partnerskaber med velfærds- og tryghedsleverandører samt de andre erhvervsorganisationer, der ligesom os vil den grønne omstilling.

LÆS OGSÅ

Kan F&P matche Finans Danmark? 

Magtfuld organisation trues af opsplitning. Opdateret

Pensionsbranchen vil fjerne mæglernes lukrative bijob

Mæglerkonflikt bryder ud i lys lue

Pensionsbranchen beder myndighederne om indgreb mod udskældte forsikringer

Pensionsbosser i slagsmål om principiel problemstilling

PFA-direktør revser konkurrenterne  

Ny spiller lurer på pensionsbranchens udskældte forretningsområde

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner