;
pensondan

Pension

Pensionsselskaber kritiseres for dårlige dækninger

Danskere risikerer at blive skubbet i retning af dyre private forsikringsprodukter, hvis de ønsker at købe en bolig, fordi visse arbejdsmarkedspensionsselskaber ikke dækker tilstrækkeligt ved tab af erhvervsevne. Ekspert: Selskaberne tvinger kunderne over i dyre og dårlige produkter for at spare omkostninger.

Tusindvis af danskere får ikke de forsikringsdækninger fra arbejdsmarkedspensionsselskaberne, som de har behov for. Dermed tvinges de over i dyrere private pension- og forsikringsordninger – primært i bankerne, hvis de f.eks. ønsker et økonomisk sikkerhedsnet, eller fordi banken kræver en sikkerhed for husstandsindtægterne, hvis man mister sin erhvervsevne.

Det er direktør Mogens Rosengaard fra mæglerhuset RTM, der påpeger, at der i stigende grad er et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet. A-holdet er dem – primært funktionærer og ledere – der er sikret en høj grad af indkomstkompensation via aktører som PFA, Danica, Velliv og AP Pension, så snart de mister jobbet, mens B-holdet er dem, som er lønmodtagere i de såkaldte arbejdsmarkedspensionsordninger, som via deres overenskomst har deres pensionsordning hos f.eks. Industriens Pension, PensionDanmark, Sampension, som dog hver især forsøger at løse problemet.

”Jeg vil opfordre arbejdsmarkedspensionsselskaberne til at tage mere ansvar for at forsikre de lønmodtagere, som de repræsenterer. Disse selskaber tilbyder ikke supplerende forsikringsdækning, og disse lønmodtagere bliver ofte tvunget til at forsikre sig mod tab af erhvervsevne andre steder – ofte et krav i forbindelse med f.eks. boligkøb, hvorved de også får et dårligere og dyrere produkt  og med skrappere krav til helbredsoplysninger end A-holdet,” siger Mogens Rosengaard.

F.eks. mister en langtidssyg tømrer sin løn meget hurtigt, og så er der alene det offentlige tilbud af leve for, og det kan betyde stor nedgang i indtægten, advarer Mogens Rosengaard. Ydermere er der den udfordring i de alvorlige helbredstilfælde, at det er meget svært, hvis ikke umuligt at få tilkendt en førtidspension, hvis man mister sin erhvervsevne, især hvis man er under 60 år gammel.

Konsekvensem er, at lønmodtagere som f.eks. førnævnte tømrer, der normalt tjener 40.000 kr. om måneden, vil skulle overgå til enten sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp og dermed en væsentlig lavere indtægt. Dermed står denne gruppe lønmodtagere dårligere stillet end A-holdet, som typisk er funktionærer med pensionsordning i de førnævnte kommercielle pensionsselskaber. De kommercielle pensionsselskaber tilbyder også hjælp til at komme ud af krisen, f.eks. i form af læge, psykolog eller hjælp fra en fysioterapeut/kiropraktor.

”Det er klart, at problemet bliver større, desto mere man tjener. Mange timelønnede tjener i dag en god løn, og denne gruppe risikerer altså en væsentlig indtægtsnedgang, hvis heldbredet og erhvervsevnen svigter.  Jeg synes, at tiden er inde til, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne tager ansvar for at tilbyde disse lønmodtagere muligheden for at sikre sig et økonomisk bedre fundament, hvis de bliver udfordret helbredsmæssigt,” siger Rosengaard, som tilføjer:

“Jeg har fuld forståelse for arbejdsmarkedspensionsselskabernes basisfundament, og jeg har også forståelse for, at disse ekstra forsikringsdækninger ikke må udhule den overenskomstaftalte pensionsopsparing. Det vil derfor være naturligt, at disse ekstra forsikringsydelser vil kræve en merbetaling fra lønmodtageren, men lige nu og her mangler muligheden.”

Også Gert A. Nielsen fra BEDSTPension peger på, at tab af erhvervsevne-dækningen er for dårlig i arbejdsmarkedspensionsselskaberne, og problemet består i, at arbejdsmarkedspensionskasserne ser det som deres opgave at supplere det offentlige system med lidt ekstra ydelser, men disse ydelser er ofte helt utilstrækkelige, og det ses ,at folk må gå fra hus og hjem:

”De pensionskasser har en elendig dækning, f.eks. ved en sygemelding med efterfølgende jobafklaring, hvor man ikke får løbende udbetaling. Det betyder de facto, at nogle bliver syge, mister deres job og forsikringsdækning og måske aldrig får en ydelse fra pensionskassen. Det er især et problem for de lidt højere lønnede, f.eks. en vellønnet håndværker med måske en halv million kroner om året. Der dækker arbejdsmarkedskasserne bare ikke godt nok.”

Rundt om har arbejdsmarkedspensionerne forsøgt at løse problemet på forskellig vis, viser InsideBusiness’ rundspørge til de toneangivende spillere PensionDanmark, Industriens Pension og Sampension.

PensionDanmark: Vi skal ikke erstatte offentlige ydelser

En af de spillere, som ikke umiddelbart køber ind på præmissen, er PensionDanmark, hvor direktør for kunder, kundeservice og it Flemming Tovdal Schmidt forsvarer sig med, at tab af erhvervsevne er klart den dyreste af de typiske forsikringer i en pensionsordning, hvorfor det går ud over medlemmernes løbende opsparing, ligesom den modregnes krone for krone i udbetalingerne, hvis man er i et ressourceforløb:

”Dermed ender medlemmerne med at bruge en stor del af deres forsikringsudbetaling på at erstatte offentlige ydelser, som de er i deres gode ret til at få. Det giver ikke, synes vi, mening, og vi har valgt, at PensionDanmarks medlemmer ikke skal betale for forsikringer, som de reelt ikke har glæde af. Ved ressourceforløb har et medlem hos os mulighed for at få halvdelen af sit engangsbeløb ved førtidspension udbetalt. Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt.”

Flemming Tovdal Schmidt oplyser, at PensionDanmarks medlemmer ved førtidspension eller seniorpension er dækket med en løbende ydelse, opsparingssikring (fortsat indbetaling til pension) og typisk et skattefrit engangsbeløb.

”Denne tilgang betyder, at vores medlemmer oplever mindre modregning, men stadig kan fastholde et fornuftigt indtægtsniveau, uden at de skal betale en meget høj forsikringspræmie gennem hele arbejdslivet.”

På den baggrund afviser Flemming Tovdal Schmidt, at der er behov for at forbedre tab af erhvervsevne-dækningen (TAE-dækning).

”Vi overvejer løbende, om der er den rette balance mellem vores forsikrings- og opsparingsprodukter og medlemmernes behov, sådan som den finansielle lovgivning også kræver det af pensionsselskaberne. Bestyrelsen gennemgår med faste mellemrum produkterne og tager stilling til produktpolitikken. Vi har ingen aktuelle overvejelser om at tilbyde TAE-dækning, men dækningen ved førtidspension/seniorpension kan justeres – også digitalt af medlemmet selv. Vi oplever dog, at kun ganske få vælger at gøre det.”

Dog kender Flemming Tovdal Schmidt udmærket til problemstillingen, at visse medlemmer kan være tvunget til at betale ekstra for en privat dækning.

”Vi har hørt om enkelte tilfælde, uden at vi kan vide, hvilke krav bankerne stiller i konkrete tilfælde. Det ændrer ikke ved, at vi ikke ønsker at sælge et dyrt forsikringsprodukt til vores medlemmer, som reelt ikke stiller dem bedre ved sygdom.”

Industriens Pension: Vi prioriterer TAE-dækning

Hos Industriens Pension har man prioriteret forsikring ved tab af erhvervsevne, der f.eks. betyder, at man ikke skal vente på kommunernes vurdering, før man kan få en udbetaling fra sin arbejdsmarkedspension, hvis man ikke længere kan arbejde. Dermed afhænger forsikringen i Industriens Pension ikke af offentlig førtidspension; det betyder, at der dels er hurtig sagsbehandling, dels at betydelig flere syge medlemmer får tilkendt udbetalinger fra forsikringen, end hvis de havde været afhængige af det offentliges vurdering.

”Tilgangen betyder også, at vi har valgt at bruge flere penge på forsikringen, end hvis den blot havde fulgt det offentliges vurdering. Vi har valgt at prioritere forsikringen højt, fordi den skaber tryghed i medlemmernes arbejdsliv,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Desuden får man i Industriens Pension dels et skattefrit engangsbeløb på typisk 100.000 kr., hvis man mister to tredjedele af erhvervsevnen, dels en løbende invalidepension på typisk 6.000 kr. om måneden oven i de offentlige ydelser. Derudover får man betalingsfritagelse, dvs. at der bliver stadig sparet op til pension, da Industriens Pension overtager de månedlige indbetalinger til pensionsordningen. Man kan også vælge at skrue op for størrelsen af det skattefri engangsbeløb.

Det er samtidig muligt at ændre på størrelsen af det skattefri engangsbeløb, hvis man ønsker at prioritere en endnu bedre dækning. Derudover kan arbejdsgiverne vælge mellem en dækning på et fast månedligt beløb eller en dækning på en procentdel af lønnen.

På den baggrund mener Joan Alsing, at man er godt dækket af med en forsikring ved tab af erhvervsevne, der dels sikrer løbende udbetalinger til et stort antal nedslidte medlemmer, dels sikrer gode dækningsgrader i kombination med offentlige ydelser

Desuden er der hos Industriens Pension mulighed for at skrue på dækningerne:

”Kombinationen af offentlige ydelser og forsikringsudbetalinger sikrer som sagt generelt en rigtig god dækningsgrad, hvis medlemmerne mister erhvervsevnen. Men derudover er der masser af muligheder for at skrue på udbetalingerne ved alle vores forsikringer. Helt overordnet lytter vi hele tiden til ønsker til forsikringerne fra medlemmer og overenskomstbærende organisationer,” forklarer Joan Alsing, som påpeger, at selskabets konklusioner om tab af erhvervsevne-forsikringer stemmer fint overens med pensionskommissionens (Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning) rapport, der netop er offentliggjort. Her lyder konklusionen, at ”den samlede dækning fra offentlige visiterede ordninger og tab af erhvervsevne-forsikring er høj, særligt for personer med de laveste arbejdsindkomster.”

Sampension: Vi har gode dækninger

I Sampension mener produktdirektør Anne Louise Baltzer Engelund også, at man er godt med. Det skyldes, at Sampensions kunder har en dækning ved tab af erhvervsevne på 20 pct. af lønnen. Dækningen fra denne forsikring vil i kombination med den offentlige førtidspension betyde, at kunden har en samlet indkomsterstatning på ca. 80 pct. af den hidtidige løn ved varigt tab af erhvervsevnen og ca. 90 pct. af lønnen ved midlertidigt tab af erhvervsevnen.

”Disse dækningsniveauer vurderes generelt at være tilstrækkelige – også henset til at visse udgifter til f.eks. transport bortfalder ved mistet erhvervsevne. Vi har naturligvis løbende fokus på forbedringer af forsikringsdækningerne.”

Dog er man i Sampension ikke så godt stillet i perioden, før man eventuelt får tilkendt sin førtidspension.  Her opererer selskabet med en midlertidig invalidedækning, der kommer til udbetaling under sygedagpenge, hvor der også gives præmiefritagelse, men den stopper under jobafklaring/ressourceforløb, mens der til gengæld udbetales halv invalidesum ved tilkendelse af et forløb på mindst 12 måneder.

Til gengæld kan man købe sig til forbedret dækning.

”I Sampension kan kunderne tilkøbe supplerende forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne, så dækningen fra standardforsikringen og tilkøbsforsikringen samlet set udgør op til 80 pct. af lønnen. Dette sker typisk i forbindelse med rådgivning, hvor der tages højde for husstandens samlede økonomi og dækningsbehovene i den forbindelse. Hvad angår tilvalg af forsikring, er der for os at se i dag den nødvendige fleksibilitet,” siger Anne Louise Baltzer Engelund.

Det er dog ikke alle eksperter, som er lige så utilfredse med arbejdsmarkedsselskabernes praksis som Mogens Rosengaard.

Ifølge aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR giver det god mening at holde igen med de dyre tab af erhvervsevne-dækninger fra arbejdsmarkedspensionsselskabernes side, fordi omkostningerne reducerer udbetalingerne ved pensionen for en gruppe, som ikke har sparet så mange penge op.

”Nu har Finanstilsynet igen fået de kommercielle selskaber til at hæve priserne på forsikringsdækningerne. Det begynder altså at være vældig dyrt at forsikre sig mod tab af erhvervsevne. På den baggrund synes jeg, at det er klogt nok, at PensionDanmark og Industriens Pension prioriterer større pensioner til medlemmerne frem for dyre forsikringer,” siger Jørgen Svendsen, som dog mener, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne burde købe andre forsikringer for at hjælpe medlemmerne.

”Til deres målgrupper vil jeg sige, at det giver god mening, hvis de tilkøber bedre sundhedsforsikringer med gode muligheder for at forebygge skader,” siger Jørgen Svendsen.

Læs mere

Benhårdt it-udskilningsløb rammer pensionsbranchen

Milliardsalg kan blive gift for stort mæglerhus

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

PFA giver eksorbitant høje priser til fastlåste kunder

Dansk pensionsspiller lander international kæmpeaftale

PFA hæver omkostninger massivt for kunder. Se pensionsbranchens dyreste og billigste

Endelig godt nyt for PKA og Danica om længe ventet konkurrencesag, opd.

Stress-epidemi rammer pensionsbranchen. Se vindere og tabere på vækst

Forsikrings- og pensionsselskaber i pinefuldt dilemma i ligestillingssag

Vi afdækker storstilet udbudssæson i pension: PFA er jaget vildt

Slagsmål om bøderegn over pensions- og forsikringsbranchen

Pensionskunder snydt for høje afkast

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant