;
Thomas Rosenlund Valcon

Thomas Rosenlund

Partner, Valcon