Danica

Pension

Danica er topscorer i armlægning om SUL-forsikringer

Spændingen om livs- og pensionsselskabernes SUL-regnskaber har aldrig været større end i år, hvor regnskaberne skulle leve op til de nye krav fra Finanstilsynet. Resultatet er ifølge en pensionsmægler blevet, at det er endnu mere umuligt at sammenligne selskaberne. Alligevel peger han på Danica som en entydig topscorer.

Mens Velliv ændrede sin praksis på de udsældte og tabsgivende syge- og ulykkesforsikringer(SUL) den ene vej, ændrede PFA sin praksis i den stik modsatte retning. Og Topdanmark Livsforsikring blev midt i det hele solgt til Nordea.

”Det har på alle måder været et turbulent og irriterende år, hvis man gerne vil se på selskabernes underliggende forretning på SUL-området og prøve at finde ud af, om de har gjort det bedre eller værre end sidste år. Det er faktisk næsten en umulig opgave”, lyder det fra Søren Andersen fra FPension, der har gennemgået regnskaberne for InsideBusiness.

Kun Danica har været rimelig konsistent.

”Af de fire selskaber har Danica det mest transparente regnskab, hvis man gerne vil sammenlignes med året før,” siger Søren Andersen og fortsætter:

”Man skal dog være opmærksom på, at resultaterne for alle selskaber indeholder effekten på hensættelserne af både rentefaldet og den tårnhøje inflationen i 2022. Disse udsving afdækker selskaberne typisk via deres investeringer, men en del af rentebevægelserne i 2022 har været uafdækket, og det har ramt samtlige selskaber hårdt. Disse elementer har jo egentlig ikke noget at gøre med selskabernes evne til at bekæmpe langtidssygefravær, men de indgår altså som en væsentlig del af det samlede resultat.”

Sådan så SUL-regnskaberne ud for pensionsselskaberne

SUL-regnskaber forsikringsteknisk resultat i mio. kr. (tallet i parentes er 2021)

AP Pension -32 (-243)
Danica ”1.032 (-547)
PFA 556 (-490)
Topdanmark/Nordea -171 (-187)
Velliv -241 (107)

Det forsikringstekniske resultat af syge”og ulykkesforsikringen i Danica blev ganske vist fordoblet til et underskud på 1.032 mio. kr., især fremkaldt af et negativt investeringsafkast på 953 mio. kr. Men i Danica taler de om en forbedring af forretningen.

”Det er primært en samlet forstærket indsats på sundhedsområdet, der har drevet forbedringen. Det er lykkedes os at få 30.000 flere kunder dækket med en sundhedsforsikring, så langt flere personer på denne måde kan indgå i Danica Pensions samlede sundhedstilbud og dermed få bedre og bredere behandling. Samtidig henviste Danica Pension kunderne til 60 procent flere behandlinger per anmeldt skade i forhold til 2019 med henblik på at afholde dem fra at blive langtidssyge,” siger afgående administrerende direktør fra Søren Lockwood fra Danica til InsideBusiness.

”For fire år siden ændrede vi nogle grundlæggende antagelser i vores strategi på sundhedsområdet. Det betyder, at vores kunder i dag får både mere og bedre behandling. På den måde er det lykkedes os at få flere danskere ud af sygdom og tilbage i arbejde, og det gør en stor forskel for vores kunders liv,” tilføjer han

Danica er ikke det eneste selskab, der i stigende omfang bruger sundhedsforsikringer og skaffer kunderne hurtigere behandling i forsøget på at undgå, at mindre skader udvikler sig til langtidssygemeldinger. Men Danica medtager i modsætning til de andre selskaber også sundhedsforsikringer, når de skal opgøre deres erstatningsfrekvens. Derfor ligger denne procentsats ekstremt højt på 36,2 pct., hvor den hos andre selskaber typisk ligger på 0,5 pct.

”Erstatningsfrekvensen kombineret med den gennemsnitlige skadesstørrelse fortæller os noget om, hvordan den underliggende forretning udvikler sig. Men hos Danica er det svært at se for deres syge”og ulykkesforsikring, når de også inddrager sundhedsforsikringerne,” siger Søren Andersen fra FPension.

Om udsigterne for de kommende år med Finanstilsynets nye bekendtgørelse siger Søren Lockwood fra Danica:

”Vi vil selvfølgelig leve op til bekendtgørelsen, så al ny forretning skal balancere, men vi vil fortsat kunne give rabatter fra egenkapitalen.”

Liv- og pensionsselskaberne har i de foregående otte år kørt med underskud i deres SUL-forretning, viser en opgørelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Gennem årene har de givet store rabatter på disse forsikringer, men rabatterne var finansieret af livsforsikringsvirksomheden. Det satte en ny bekendtgørelse fra Finanstilsynet sidste år en stopper for – SUL-forretningen skal stå på egne ben fremover, lød den klare besked.

PFA leverer bedste resultat

Økonomisk er PFA det selskab, der kommer flottest ud af 2022 med et overskud på 556 mio. kr. mod et underskud på næsten samme størrelse sidste år. Og i øvrigt underskud de foregående fire år. Men det er et overskud, der er kommet i stand, fordi PFA har ændret praksis og lagt alle firmaordninger ind under livsforsikring og beholdt private ordninger som egentlige SUL-forsikringer. Og det har givet store forskydninger i regnskabet.

”De fleste dækninger af tab af erhvervsevne og kritisk sygdom er siden årsskiftet sidste år tegnet som livsforsikring ved prisfornyelser. Det betyder, at resultatet af livsforsikring nu bliver noget lavere, mens resultatet af SUL bliver tilsvarende højere,” skriver PFA i et svar.

Omlægningen giver andre store forskydninger i regnskabet. Således lyder posten med ”ændring i erstatningshensættelser” nu på et overskud på 14 mio. kr. mod et underskud på over 1,5 mia. kr. sidste år.

”Der er færre kunder, der tegnes ind i SUL, og dermed bliver både præmier og ændring i erstatningshensættelser lavere i SUL sammenlignet med tidligere år,” skriver PFA i et skriftligt svar.

Yderst svært at sammenligne Velliv og PFA

Hos Velliv må de have god grund til at undre sig. For efter at have været under et vist pres fra branchen blev praksis sidste år omlagt, så dækninger ved tab af erhvervsevne nu bliver tegnet som SUL-forsikringer.

”Set udefra ser det jo helt besynderligt ud, at PFA og Velliv går hver sin vej i det samme regnskabsår. Og det gør det bare endnu mere umuligt at sammenligne selskabernes præstationer på SUL-området,” siger Søren Andersen fra FPension.

”Men det er så også første gang, at vi ser et SUL-tal fra Velliv, og vi kan derfor ikke sammenligne selskabets præstation med de foregående år,” tilføjer han.

Året bød på et underskud på 241 mio. kr. Men Velliv ser allerede nu tegn på, at indeværende år bliver bedre.

”Vi har set en tendens til, at risikopriserne er blevet højere i markedet. Den udvikling har naturligvis haft en positiv effekt på syge- og ulykkesregnskabet og dermed også på det samlede regnskab,” siger pressechef hos Velliv Mikkel Bro Petersen.

Hos Velliv er strategien for at få en bedre økonomi de kommende år en kombination af prisforhøjelser og øget indsats med forebyggelse.

”Arbejdet med at bringe balance i risikoresultatet udmøntede sig i 2022 i prisforhøjelser for mange kunder. Men vi investerede også betydeligt i målrettede indsatser, der kan hjælpe sygemeldte kunder tilbage i arbejde,” skriver Velliv i sit regnskab.

Topdanmark Liv/Nordea

For at gøre en sammenligning endnu mere umulig blev Topdanmark Livsforsikring solgt til Nordea med effekt fra den 1. december. Regnskaber for Topdanmark Liv omfatter derfor kun 11 måneder.

Noterne og forklaringerne mangler af samme grund. Det forsikringstekniske resultat blev forbedret beskedent og udgjorde et underskud på 171 mio. kr., hvilket trods alt var en forbedring i forhold til året før på 16 mio. kr.

”Men regnskabet fortæller desværre intet om den underliggende forretning. Spørgsmålet er, om de har haft en højere eller lavere skadesfrekvens. Og hvis de har haft et dårligt investeringsafkast, hvilket mange andre også havde sidste år, så er selve forbedringen af forretningen måske endnu større,” siger Søren Andersen fra FPension.

Der er næsten ingen tal i regnskabet, der i stedet i tekstform beretter, at regnskabet er påvirket af run-off-loss.

”Resultatet knytter sig til reservationer lavet på kendte skader og indrapporterede, men ukendte skader i tidligere regnskabsår og er forskellen mellem en prognose og det faktiske resultat. Så et negativt run-off-resultat betyder, at de faktiske erstatninger i perioden har været højere end forventet i prognosen,” oplyser Javier Lopez Garrido, kommunikationschef i Nordea.

Regnskabet er også påvirket negativt af en ”higher provisions for unexpired risk due to increasing inflation expectations”.

”Vores udbetalinger pristalsreguleres, og en høj inflation giver højere udbetalinger til kunden og et tab for Nordea Pension. Jeg ved ikke, om vi fortsætter med at oplyse, dette tal. Dette vilkår afviger fra konkurrenternes, og vi oplever ikke, at vi får mere forretning på dette parameter, så vi holder formentligt op med det,” lyder det fra Javier Lopez Garrido, kommunikationschef i Nordea.

Om forventningerne til de kommende år siger Javier Lopez Garrido:

”Vi har udarbejdet en kapitalplan, som konkurrenterne også har, hvor vi i Nordea Pension frem imod 2025 vil arbejde for at kunne opnå en balanceret forretningsmodel på SUL.”

AP Pension

AP Pensions SUL-resultat endte på -32 mio. kr., fremgår det af en regnskabsmeddelelse udsendt fredag i sidste uge. Selve regnskabet kommer dog først senere.

Resultatet er en forbedring i forhold til resultatet på -243 mio. kr. i 2021. Resultatet er dog påvirket af en række engangsposteringer, og der er fortsat ikke balance i den underliggende forretning, skriver AP Pension.

”Vi var blandt de første til at hæve priserne på SUL-forsikringerne. Det betyder, at vi i dag hensætter mindre til forventede fremtidige tab. Det påvirker vores SUL-resultat positivt, og samtidig begynder vi at kunne se effekten af vores forebyggende indsatser og den tidlige kontakt og tætte opfølgning, som hjælper kunderne hurtigere tilbage på jobbet,” siger Bo Normann Rasmussen i meddelelsen

AP Pension peger på stress og depression, hvor de har reduceret udbetalingstiden fra forsikring ved tabt erhvervsevne med over 20 pct. i gennemsnit.

AP Pensions strategi er at fortsætte indsatsen med forebyggelse og tidlige indsatser, der netop havde en positiv effekt på sidste års regnskab.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsselskaber topper Finanstilsynets bødeliste: “Der kunne uddeles mange flere bøder”

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem