6.2 Finanstilsynet vil til bunds i pensionsselskabernes alternativer og den måde, de værdiansætter dem på. PR-foto

Finanstilsynet skyder med skarpt efter bestyrelsen i store investesteringsforeninger

Bestyrelserne i en række store investeringsforeninger såsom Formuepleje og Jyske Invest er kommet under lup hos Finanstilsynet. Fondene er udvalgt, fordi de har utilfredsstillende afkast eller høje omkostninger. Flere påbud er stanget ud, men kritikken fra tilsynet bliver ikke modtaget med lige stor forståelse alle steder.

Udfordringerne står efterhånden i kø for flere af landets største kapitalforvaltere og investeringsforeninger.

Ikke nok med at de finansielle markeder har givet flere forvaltere og investeringsforeninger store tæsk, som har kostet både kunder og forvalterne selv dyrt, så må de også stå skoleret over for Finanstilsynet.

En række kapitalforvaltere og investeringsforeninger, der er rettet mod private investorer, er nemlig havnet i søgelyset hos Finanstilsynet, fordi ”de over en periode havde haft utilfredsstillende afkast sammenlignet med f.eks. benchmark, eller høje omkostninger, hvor de høje omkostninger ikke afspejledes i et merafkast.”

Det drejer sig om Formuepleje, der er landets største bankuafhængige forvalter, samt Nordea Invest, Sparinvest, Wealth Invest og Værdipapirfonden Frøs.

Kritikken af forvalterne og investeringsforeningerne indgår i en såkaldt temaundersøgelse, hvor Finanstilsynet har sat lup på, hvordan bestyrelserne hos de pågældende selskaber overvåger og håndterer afkast og omkostninger.

Og konklusionen fra Finanstilsynet er ikke rar læsning for hverken forvalterne, investeringsforeningerne eller bestyrelserne i spidsen for dem, der tæller flere prominente navne.

Finanstilsynet konstaterer således, at styringen, evalueringen og håndteringen i de undersøgte fonde langtfra er tilstrækkelig.

Derfor har alle bestyrelser i undersøgelsen fået påbud om ikke at have tilstrækkelige styringsdokumenter til evaluering af omkostninger, mens fem bestyrelser har fået påbud om ikke at have tilstrækkelige styringsdokumenter til evaluering af afkast.

”Det er afgørende, at investorerne har tillid til de finansielle markeder. Derfor skal bestyrelserne i investeringsforeningerne og værdipapirfondene sikre, at fondene leverer et tilfredsstillende afkast, og at investorerne ikke pålægges for høje omkostninger,” siger Sean Hove, underdirektør for kontoret for investorbeskyttelse hos Finanstilsynet.

Tilsyn: Store kursfald har intet med timing at gøre

Kritikken og påbuddene kommer efter en periode, hvor mange investeringsforeninger har lidt store tab efter den finansielle uro i kølvandet på krigen i Ukraine.

Hos Finanstilsynet afviser man, at de store fald blandt investeringsforeningerne har spillet ind i beslutningen om at sætte lup på bl.a. omkostningerne.

”Undersøgelsen kommer uafhængigt af den konkrete markedsudvikling. Men den kommer selvfølgelig ud fra en formodning om, at der er en risiko for, at der ikke i alle tilfælde er fulgt ordentligt op fra bestyrelsens side,” siger Sean Hove.

Han fortæller, at Finanstilsynet løbende bliver kontaktet af investorer, men afviser, at det er specifikke henvendelser, der har fået tilsynet til at indlede undersøgelsen.

”Vi får løbende henvendelser fra investorer, som selvfølgelig indgår i det løbende tilsyn. Det indgår i vores risikobillede og tilsynsprioritering. Denne undersøgelse er dog i høj grad igangsat på baggrund af vores egen dataanalyse og vurdering af risici,” siger han.

Undersøgelsen zoomer først og fremmest ind på outliers, der har haft et utilfredsstillende afkast eller høje omkostninger. Sean Hove fortæller, at fremgangsmåden til dels skyldes, at det har været tilsynets formodning, at udfordringerne var størst her. Derudover har det været den bedste måde at udnytte tilsynets ressourcer på.

Derfor kan og vil Finanstilsynet ikke forholde sig til, om problemerne med bestyrelsernes kontrol af bl.a. omkostningerne er gennemgående blandt landets investeringsforeninger og fonde.

”De mangler, vi finder, vedrører den konkrete fond og bestyrelse i inspektionen. Vi har dog også en formodning om, at vores resultater kan være bredt anvendelige. Men vi kan ikke sige på baggrund af undersøgelsen, om det gælder andre bestyrelser,” siger Sean Hove.

Kæmpeforvalter får kritik for høje omkostninger

En af dem, der får kritik af Finanstilsynet, er landet største bankuafhængige kapitalforvalter, Formuepleje, der har Jysk-familien som hovedaktionær.

I undersøgelsen konstaterer Finanstilsynet, at Formuepleje-afdelingens performance i gennemsnit har ligget 0,48 procentpoint lavere end afdelingens benchmark i perioden 2017-2021.

I samme periode har afdelingens årlige omkostningsprocent ligget på mellem 1,61 og 1,69 procent, hvoraf et rådgivningshonorar til Formuepleje selv og underrådgivere udgjorde 1,35 procent.

Og netop rådgivningshonoraret til Formuepleje selv er alt for højt, mener Finanstilsynet.

”Finanstilsynet vurderede, at det samlede rådgivningshonorar på 1,35 procent ikke er transparent, markedskonformt og konkurrencedygtigt. Finanstilsynet vurderede endvidere, at rådgivningshonoraret betalt til Formuepleje A/S efter betaling af underrådgivere ikke er konkurrencedygtigt og markedskonformt henset til de opgaver, som Formuepleje A/S udfører,” skriver Finanstilsynet.

Undersøgelsen har samtidig udløst et påbud til bestyrelsen i Formuepleje om, at den fremover skal ”foretage tilstrækkelig evaluering af omkostningerne i afdelingen og sikre, at rådgivningshonoraret, herunder omkostninger til investeringsrådgiver og underrådgivere mv., er transparente, markedskonforme og konkurrencedygtige.”

InsideBusiness har forsøgt at få en kommentar fra Formuepleje til kritikken og påbuddet, men Formuepleje er ikke vendt tilbage inden deadline.

Påbud til aktivt forvaltet fond

Formuepleje er dog ikke den eneste forvalter, som er havnet i Finanstilsynets søgelys.

Det samme gælder Investeringsforeningen Investin, hvor Finanstilsynet har zoomet ind på foreningens afdeling Advice Capital Globale, der i den pågældende periode havde en administrationsaftale med Nykredit Portefølje Administration.

Afdelingen er en aktivt forvaltet forening, der investerer globalt i børsnoterede aktier med en erklæret ambition om at levere et risikojusteret afkast, som er højere end markedsafkastet, som er fastlagt efter indekset MSCI World.

Men for investorerne i foreningen er det langtfra det, de har fået de senere år, skriver Finanstilsynet.

I perioden 2017-2021 har afdelingen nemlig leveret et gennemsnitligt afkast på 8,6 procent, hvilket er 4,72 procentpoint lavere end indekset MSCI World. Og i tre af fem år er afdelingens afkast lavere end indekset.

Samtidig betaler investorerne i foreningen de højeste omkostninger blandt alle aktivt forvaltede og noterede afdelinger med fokus på globale aktier. Afdelingens årlige omkostningsprocent lå således mellem 2,20 og 3,41 procent i årene 2017-2021, og det gjorde afdelingen til den dyreste afdeling af de 84 afdelinger, som indgår i Finans Danmarks omkostningsstatistikker, skriver Finanstilsynet.

”Afdeling Advice Capital Globale havde således i en længere periode leveret et utilstrækkeligt afkast i forhold til afdelingens målsætning, og afdelingen havde samtidig høje omkostninger. Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at foretage en tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger i afdelingen og gennemføre de nødvendige tiltag, der sikrer, at afdelingens omkostninger er markedskonforme og konkurrencedygtige og i investorernes interesse,” skriver Finanstilsynet.

Samtidig er bestyrelsen blevet påbudt at sørge for, at en protokol, der føres over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, afspejler de på møderne førte drøftelser, herunder skal alle væsentlige risikovurderinger og trufne beslutninger samt forudsætningerne for disse fremgå af protokollen.

”Vi tager selvfølgelig Finanstilsynets påbud til efterretning og vil i tæt samarbejde med bestyrelsen få implementeret de nødvendige tiltag,” skriver Nykredit.

Nykredit oplyser, at afdelingen på en ekstraordinær generalforsamling 30. september 2022 valgte at blive overflyttet til en anden investeringsforening, der ikke administreres af Nykredit.

Jyske Invest: Man skal se på de samlede omkostninger

Finanstilsynets kritik bliver dog ikke modtaget uden indvendinger alle steder.

Det gælder blandt andet hos Jyske Invest, hvor Finanstilsynet har sat lup på Investeringsforeningen Jyske Portefølje, afdeling Vækst ud.

I sin gennemgang af investeringsforeningen fremhæver Finanstilsynet, at fonden i flere år har leveret et lavere afkast end sine sammenlignelige benchmarks. Samtidig havde afdelingen den højeste årlige omkostningsprocent af samtlige 54 investeringsfonde i Finans Danmarks kategori ’blandet høj aktieandel’.

Samtidig har Finanstilsynet givet Jyske Invest-forening to påbud, der dels drejer sig om manglende styringsdokumenter i bestyrelsen i forhold til omkostningerne, dels at bestyrelsen skal foretage en tilstrækkelig evaluering af omkostninger i afdelingen samt gennemføre nødvendige tiltag, der sikrer, at afdelingens omkostninger er markedskonforme og konkurrencedygtige og i investorernes interesse.

I en kommentar skriver Jyske Invest, at man tager påbuddene til efterretning. Jyske Invest skriver dog samtidig, at bestyrelsen i investeringsforeningen i dag har imødekommet påbuddene. Det er sket, ved at bestyrelsen i foreningen har vedtaget en ny politik, som også har dannet grundlag for en fuld evaluering af alle afdelinger i investeringsforeningen Jyske Portefølje, som ifølge selskabet lever op til Finanstilsynets krav ”så godt, som det er muligt”.

Jyske Invest stiller sig dog stærkt kritisk over for Finanstilsynets måde at sammenligne omkostningerne på på tværs af blandede afdelinger.

”Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at sammenligneligheden mellem blandede afdelinger er stærkt udfordret. Omkostningsopfølgning alene på produktniveauet er efter bestyrelsens vurdering utilstrækkeligt som følge af realiteterne på markedet og de forskellige forretningsmodeller,” skriver Jyske Invest.

Finanstilsynets fokus har dog ført til, at den kritiserede investeringsforening har sænket sit rådgivningshonorar med 0,2 procentpoint.

”Det er bestyrelsens vurdering, at også den pågældende afdeling har markedskonforme og konkurrencedygtige omkostninger, som er i investorernes interesse, når investorernes samlede omkostninger tages i betragtning,” skriver Jyske Invest.

 

Læs mere

Kunder har trukket milliarder ud af uafhængige forvaltere

Milliarder er forduftet fra store kapitalforvaltere

Giftigt blodbad i Formuepleje

Har Formueplejes stifter gamblet med gevinsten?

Milliardærfamilie vil sælge skandaleramt byggegrund. Jyske Bank har 400 millioner på højkant

Formuepleje ramt af modvind på prestigeprojekt

Forbrugerombudsmanden pudses på danske forvaltere, der pynter sig med “lånte fjer”

Nådesløst afkastår: Se investeringsfondene med de bedste og dårligste afkast i 2022

Problemerne fortsætter for solcellekomet

Kapitalfonds guldæg tromler videre med vækstplan trods tilsynskritik

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder