6.2 Finanstilsynet vil til bunds i pensionsselskabernes alternativer og den måde, de værdiansætter dem på. PR-foto

Inside story

Forsikrings- og pensionsselskaber topper Finanstilsynets bødeliste: “Der kunne uddeles mange flere bøder”

Forsikrings- og pensionsselskaberne topper bødelisten fra Finanstilsynet, mens bankerne næsten går fri for bøder og slipper med påtaler og påbud. Danske Banks historiske bøde på 3,5 mia. kr. er ikke med i Finanstilsynets opgørelse, omend Jyske Bank risikerer en bøde. Sammenlignet med andre lande bruger Finanstilsynets næsten ikke sin bødeblok. ”Vi kunne fange flere”, lyder det fra dem.

Det danske Finanstilsyn følger ikke med i den internationale trend, hvor tilsyn verden over sidste år uddelte flere bøder og advarsler til finansielle virksomheder end nogensinde før.

Ganske vist satte Danske Bank en rekord, der formentlig næppe nogensinde bliver slået, da banken i slutningen af 2022 accepterede en bøde på 3,5 milliarder kroner og en konfiskation af fortjenesten på 1,25 milliarder kroner for manglende hvidvaskprocedurer, forsømmelse i forbindelse med overvågning af transaktioner og underretning til anklagemyndigheden om mistænkelige transaktioner.

Det var sådan set ganske overraskende, idet Finanstilsynet tilbage i 2019 mente, at det ikke var muligt at politianmelde Danske Bank og nøjedes med at udstede otte påbud og otte påtaler. Så tog anklagemyndigheden over og af samme grund optræder denne historiske bøde ikke på Finanstilsynets opgørelse over bøder og påbud.

Det gør Jyske Bank imidlertid, der tilbage i november blev politianmeldt af Finanstilsynet for blandt andet i flere tilfælde ikke at have foretaget undersøgelse af mistænkelige transaktioner i en afdeling. Hvad den sag ender med, afgøres senere.

Bøder på 6 mio. kr.

Se bødelisten

Privatperson, insiderhandel, 100.000 kr.
Brdr. Klee, ikke indsendt oplysninger, 10.000 kr.
Zealand Pharma, storaktionærmeddelelse, 60.000 kr.
Alm. Brand, ligebehandling, 150.000 kr.
AP Link, ligebehandling. 100.000 kr.

Codan, Ligebehandling, 600.000 kr.
Danica Pension, ligebehandling, 100.000 kr.
Europæiske Rejseforsikring, ligebehandling, 150.000 kr.
Gjensidige, ligebehandling, 100.000 kr.
GF Forsikring, ligebehandling, 350.000 kr.
IF Skadeforsikring, ligebehandling, 100.000 kr.
LB Forsikring, ligebehandling, 275.000 kr.
PFA Pension, ligebehandling, 1,2 mio. kr.

Topdanmark Forsikring, ligebehandling, 475.000 kr.

Topdanmark Liv, ligebehandling, 575.000 kr.
Tryg, ligebehandling, 900.000 kr.

Velliv, Ligebehandling, 1,1 mio. kr.
Samlet bødesum: 6,175 mio. kr.

Kilde: Finanstilsynets liste over bøder uddelt i 2022

Finanstilsynet har ganske vist haft bødeblokken fremme i 2022 i hele 17 tilfælde, men i 14 af tilfældene er det forsikrings- og pensionsselskaber, der alle havde forbrudt sig mod den samme lov om ligestilling. Det viser en gennemgang af bøder og straffe, som InsideBusiness har foretaget.

Den samlede bødesum fra Finanstilsynet, hvor tilsynet selv uddeler enkelte og andre bøder udstedt af anklagemyndigheden efter indstilling fra tilsynet, lød sidste år på lidt over 6 millioner kroner. Den største bøde på 1,2 millioner kroner gik til PFA Pension, mens bøden til Velliv lød på 1,1 million kroner.

Herefter falder bøderne gradvist, så vi på de følgende pladser finder Tryg 900.000 kroner, Codan 600.000 kroner, Topdanmark Livsforsikring 575.000 kroner, Topdanmark Forsikring 475.000 kroner, GF Forsikring 350.000 kroner, LB Forsikring 275.000 kroner, Europæiske Rejseforsikring og Alm. Brand Forsikring fik begge en bøde på 150.000 kroner, og endelig fik Gjensidige Forsikring, AP Link, Danica Pension og IF Skadesforsikring hver en bøde på 100.000 kroner.

En anonym person fik en bøde på 100.000 kroner for insiderhandel, mens Zealand Pharma fik en administrativ bøde på 60.000 kroner for i flere tilfælde ikke at have indsendt offentliggørelsespligtige oplysninger til Finanstilsynet, og endelig fik Brd. Klee en administrativ bøde på 10.000 kroner for i flere tilfælde ikke at have indsendt offentliggørelsespligtige oplysninger til Finanstilsynet.

Hvis man betragter bøderne til forsikrings- og pensionsselskaberne som enkeltstående tilfælde pga. brud på ligestillingsreglerne efter en heftig mediekampagne fra DR, der næppe gentager sig, så er der tre virksomheder tilbage, der tilsammen fik bøder på 170.000 kroner for brud på forskellige regler.

I Danmark håber tilsynet på, at påbud og påtaler har en bedre opdragende effekt end bøder. Men antallet af påbud og bøder var sidste år måske nok højt, men har været højere i tidligere år.

”Den finansielle sektor genererer meget store mængder data, og derfor har Finanstilsynet en strategisk målsætning om at være et datadrevet tilsyn, så vi på bedst mulig vis er i stand til at indsamle og analysere data” siger vicedirektør i Finanstilsynet Rikke-Louise Ørum Petersen, der samtidig også medgiver, at bøde bøderne og antallet af sanktioner kunne være højere.

”Et mere fintmasket tilsyn kan føre til flere tilsynsmæssige reaktioner såsom påbud, påtaler eller administrative bødeforlæg eller politianmeldelser. Det er væsentligt at understrege, at Finanstilsynet i sig selv ikke har en ambition om at udstede flere administrative bødeforlæg” siger Rikke-Louise Ørum Petersen.

Økonomisk kriminalitet

På en konference arrangeret af Finans Danmark i denne uge argumenterede politiinspektør Torben Svarrer fra National enhed for Særlig Kriminalitet for hårdere straffe til især dem, der misbruger bankerne til blandt andet hvidvask og anden form for økonomisk kriminalitet. Dem var der ifølge bankerne rekordmange af sidste år, hvor bankerne indberettede 67.000 mistænkelige transaktioner

”Når vi sammenligner straffene for at begå økonomisk kriminalitet med mange andre overtrædelser af straffeloven, så virker straffene for at begå økonomisk kriminalitet til at være i den milde ende” siger han.

Han vil dog ikke forholde sig til, om de finansielle virksomheder selv bliver straffet for mildt, når de overtræder reglerne. Men han bliver tydeligt overrasket, da InsideBusiness viser ham, hvordan Sverige straffer finansielle virksomheder, der overtræder loven.

Sveriges store bødeblok

I Sverige får Finansinspektionen anderledes hårdt til værks med bødeblokken over for de virksomheder, der overtræder reglerne. I Sverige fik ni finansielle virksomheder sidste år således bøder på i alt 453 millioner kroner for forskellige brud på den finansielle lovgivning.

Den største bøde blev uddelt til Trustly Group og lød på hele 130 millioner svenske kroner for brud på ”centrale dele af hvidvaskreglerne”.

På andenpladsen finder vi Nordnet, der forbrød sig mod reglerne på værdipapirmarkedet. Det var ikke så slemt, at bankens licens skulle inddrages, eller at der skulle uddeles en advarsel, skriver Finansinspektionen, der i stedet nøjes med at udstede et påbud – og en bøde på 100 millioner svenske kroner.

Ifølge bankerne er der altså flere personer, der forbryder sig mod hvidvaskreglerne, men ifølge Finanstilsynet er der ikke flere pengeinstitutter, der gør det.

Et spørgsmål om tillid

For professor Carsten Tanggaard på Økonomisk Institut ved Aarhus Universitet handler det om tillid eller rettere manglen på samme, når Finanstilsynet lader de finansielle virksomheder slippe så billigt med at bryde reglerne.

”Netop når man sammenligner os med Sverige, er det tydeligt, at det finansielle marked på flere områder fungerer mere effektivt og med færre skandalehistorier end i Danmark. For mig at se er der ingen tvivl om, at det hænger sammen med de store bødestørrelser i Sverige” siger han.

”Bøder tjener jo to formål. Dels at afskrække nogle fra at begå en lignende forbrydelse, dels at underbygge investorernes tillid til et marked. Den tillid opnås, når investorerne ser, at der bliver slået hårdt ned på dem, der bryder reglerne. Tilsynsmyndighederne sender et klart og utvetydigt signal til markedet. Og lykkeridderne får mindre lyst til at prøve sig frem i markedet” siger Carsten Tanggaard.

Sager fordoblet

I udlandet satte antallet af sager, hvor finansielle virksomheder bliver idømt bøder for brud på reglerne, ny rekord sidste år. Det viser en opgørelse fra firmaet SteelEye, der følger straffene fra finanstilsynene i flere lande.

I Holland uddelte finanstilsynet i alt tre bøder, alle for brud på hvidvasklovene, og bøderne løb i alt op i 7 millioner kroner

I Frankrig uddelte tilsynet bøder for 700 millioner kroner, hvoraf den ene alene lød på 560 millioner kroner. I Tyskland blev det til 46 bøder på i alt 185 millioner kroner.

Tendensen synes at være den samme i alle de lande, som SteelEye har undersøgt. Antallet af sager er steget markant, nogle steder, eksempelvis i England, til over det dobbelte. Til gengæld er bødeindtægterne faktisk gået ned i 2022.

Det får SteelEye til at konkludere, at tilsynene nu også har fået overskud til at gå efter de mindre selskaber, der i sagens natur får mindre bøder.

”Det står klart, at tilsynene har skærpet deres jagt på de selskaber, der forbryder sig mod compliancereglerne. Og de får i dag god hjælp ikke blot fra teknologien, men også fra flere whistleblowere” konkluderer SteelEye.

 

Læs mere

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem