BDO Aarhus SHH_5

Inside story

Myndigheder giver hård kritik af revisionskæmpe

Et af landets største revisionshuse, BDO, har fået to påbud fra Erhvervsstyrelsen, fordi revisionshuset har undladt at orientere bl.a. en række særlige kunder om omfanget af en række kritikpunkter fra myndighederne. Ifølge BDO er kritikpunkterne primært knyttet til en tidligere partner, men BDO tager kritikken til efterretning.

Da revisionshuset BDO tidligere på året orienterede en række udvalgte vigtige kunder om resultaterne af en række kvalitetskontroller, som Erhvervsstyrelsen har foretaget, tegnede BDO et billede, der langtfra gav det fulde omfang af en række kritikpunkter, som myndighederne har påpeget.

Orienteringen blev givet til en række udvalgte PIE-kunder, som er virksomheder med en væsentlig interesse for offentligheden. Det er uvist, hvilke kunder der har fået den mangelfulde orientering. Men blandt BDO’s PIE-kunder finder man store selskaber som Jyske Invest, rumfartsvirksomheden Rovsing og vindrederiet Ziton.

I orienteringen til de pågældende revisionsudvalg i virksomhederne gav BDO ifølge Erhvervsstyrelsens vurdering indtryk af en kvalitetskontrol, hvor der ikke er fundet nævneværdige problemer, men hvor kvalitetsstyringen fungerer. Den samme fortælling gav BDO ifølge styrelsen i sin lovpligtige gennemsigtighedsrapport.

Men ifølge Erhvervsstyrelsen er det langtfra det sande billede af de kvalitetskontroller, som Erhvervsstyrelsen har foretaget af BDO i både 2015 og 2018.

I begge tilfælde har besøgene nemlig ført til kritik af BDO’s interne kvalitetskontroller og overvågning. De gentagne problemer har fået Erhvervsstyrelsen til at tage skarpe vendinger i brug over for revisionshuset.

I den seneste kvalitetskontrol skriver styrelsen eksempelvis, at det er ”helt uacceptabelt” for et revisionshus af BDO’s størrelse, at der i begge kontroller er fundet anledning til forbedringer i kvalitetskontrollen i en stor andel af de stikprøver, som styrelsen har foretaget.

I samme kontrol skrev Erhvervsstyrelsen, at den ser ”med alvor på”, at BDO ikke har haft tilstrækkelige politikker og procedurer til at identificere hændelser, hvor man risikerer at overtræde revisorlovgivningen.

Men ifølge myndighederne er det ikke det billede, som BDO har tegnet over for de udvalgte virksomheder og i den seneste gennemsigtighedsrapport.

”Orienteringen af revisionsudvalgene om rapportens væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen og henstillinger til opfølgning på forbedringspunkter giver, efter styrelsens vurdering, udtryk af en kvalitetskontrol, hvor der ikke er fundet nævneværdige problemer, men hvor kvalitetsstyringen fungerer, samt at observationerne er isoleret til en enkelt partner, der ikke længere er ansat i BDO. Dette, på trods af at styrelsen i alt har identificeret 33 forbedringspunkter i forbindelse med kvalitetskontrollen, heraf 5 forbedringspunkter vedrørende revisionsvirksomhedens interne organisation og kvalitetsstyringssystem, 5 forbedringspunkter vedrørende overvågning og evaluering af kvalitetsstyringssystemet og erklæringsopgaver samt 23 forbedringspunkter vedrørende erklæringsopgaver,” skriver Erhvervsstyrelsen i en undersøgelse, som opfølgning på den seneste kvalitetskontrol.

Kritikpunkter knytter sig til tidligere partner

Som en konsekvens har Erhvervsstyrelsen stanget to påbud ud til BDO om at rette gennemsigtighedsrapporten og orienteringen til en række PIE-kunder inden for 14 dage, så den giver et ”retvisende billede”. Derudover har Erhvervsstyrelsen besluttet, at BDO skal gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol.

Påbuddene til BDO er kulminationen på Erhvervsstyrelsens to seneste kvalitetskontroller af BDO, der i begge tilfælde har ført til, at Erhvervsstyrelsen har fundet flere forbedringspunkter til den interne kvalitetsstyring og overvågning.

Ifølge BDO skyldes problemerne dog primært en enkelt partner, som ikke længere er ansat i BDO.

”Disse punkter har særligt fokus på en enkeltstående partner, som vi burde have håndteret bedre via vores interne kontrolsystemer. Denne partner levede ikke op til vores interne retningslinjer, og vedkommende er ikke længere ansat i BDO,” skriver BDO i både sin gennemsigtighedsrapport og orientering til revisionsudvalgene hos en række kunder.

Ifølge InsideBusiness’ forlod partneren BDO for et par år siden. Det skete delvis som en konsekvens af de omtalte problemer.

Erhvervsstyrelsen køber dog ikke forklaringen om, at problemerne primært drejer sig om den tidligere partner.

”Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at størstedelen af de identificerede forbedringspunkter ikke er identificeret på baggrund af observationer, der vedrører den pågældende partner,” skriver Erhvervsstyrelsen i sin undersøgelse.

BDO retter ind

Hos BDO siger topchef Stig Holst Hartwig, at BDO tager påbuddene fra Erhvervsstyrelsen til efterretning, og at revisionshuset allerede har rettet orienteringen til revisionsudvalgene og gennemsigtighedsrapporten. Samtidig vil BDO bruge påbuddene fra Erhvervsstyrelsen proaktivt både nu og i fremtiden, siger han.

Han tilføjer dog, at det aldrig har været BDO’s hensigt ikke at tegne det fulde billede af Erhvervsstyrelsens kritikpunkter.

”Det er vigtigt at slå fast, at vi alene har haft til hensigt at opfylde de krav, der er for en gennemsigtighedsrapport og for oplysninger til revisionsudvalg. Det er vigtigt, at der ikke kan sås tvivl om tolkningen af gennemsigtighedsrapporten, og vi har derfor taget erhvervsstyrelsens kritik til efterretning. Vi har derfor opdateret gennemsigtighedsrapporten og vores orientering til revisionsudvalg,” siger Stig Holst Hartwig.

Ifølge topchefen vil BDO desuden bruge den opfølgende kvalitetskontrol fra Erhvervsstyrelsen ”som en konstruktiv mulighed for at forbedre vores processer yderligere.”

Erhvervsstyrelsen oplyser, at styrelsen ikke kan kommentere på konkrete sager, men tilføjer, at styrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder skal bidrage til, at brugerne kan have tillid til at revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant.

“Hvis styrelsen konstaterer risiko for at en virksomhed har overtrådt revisorlovgivningen, kan styrelsen gennemføre en egentlig undersøgelse. Hvis denne undersøgelse afsluttes med et eller flere påbud, er det et lovkrav, at afgørelsen offentliggøres på styrelsens hjemmeside,” skriver Erhvervsstyrelsen i en kommentar.

Læs mere

EY har trumfkort i opgør med big four-husenes forretningsmodeller

Opsplitning af EY ligner gigantsats. Rivaler står på spring til at kapre nøglefolk

Kort efter ny revisoralliance: Revisorkæmpe går til rivalen

Mindre revisionshus spurter fra kæmper

Revisionskæmpe stiller sig på opkøbssiden. Øjnene er rettet mod Sjælland

KPMG-topchef er klar opkøb for at sætte turbo på vækstplan

Krise afløst af vild vækst. Her er revisionshusene, der stormer frem

Revisorforening afviser uro efter ny alliance med Dansk Erhverv

Revisorboss færdig efter intern ballade

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning