;
2.2 PwC bruger en kreativ fortolkning af de internationale regnskabsstandarder, når revisionskæmpen selv skal aflægge regnskab. På billedet ses PwC's kontor i Holland. PR-foto

Inside story

Revisorkæmpe på kant med regnskabsregler

Landets største revisionshus, PwC, har uorden i definitionerne i årsregnskabet og kan dermed tillade sig at lægge væsentlig færre oplysninger frem. Eller kan de? Noget tyder på, at den snedige regnskabsmanøvre er på kant med reglerne.

Revisionskæmpen PwC godkender tusindvis af regnskaber om året. Målt på omsætning er det landets største revisionsfirma, og i forbindelse med implementeringen af den nye internationale regnskabsstandard IFRS markedsførte PwC sig som en førende ekspert på området.

Det vækker derfor både opsigt og undren, at PwC i sit eget årsregnskab går imod branchens rapporteringsstandarder og tilsyneladende bringer sig selv på kant med regnskabsreglerne.

For mens resten af branchen har valgt at offentliggøre omsætningen fordelt på forretningsområder, som de internationale regnskabsstandarder foreskriver, har PwC valgt en anden metode, der skjuler de tal fra offentligheden. Hvad værre er, så selvmodsiger revisionshuset sig selv i sin årsrapport, hvilket kan være et brud på reglerne.

Problemet er, at PwC har valgt at tolke oplysningskravet fra de internationale regnskabsstandarder (IFRS 15) på en helt anden måde end de øvrige revisionsvirksomheder. Ifølge reglerne skal alle virksomheder, der vælger at følge de internationale regnskabsstandarder, oplyse omsætningen fordelt på segmenter, og det gør de øvrige revisionshuse ved at oplyse omsætningen fra de forskellige forretningsområder, som er defineret i ledelsesberetningen.

I Deloitte oplyses omsætningen således fordelt på de fem forretningsområder: audit and assurance, consulting, tax & legal, risk advisory og financial services.

EY oplyser omsætningen fordelt på forretningsområderne assurance, tax, transaction advisory services og advisory.

Selv om KPMG endnu ikke har aflagt regnskab for 2019, hvor de nye IFRS 15-regler blev implementeret, lever man tilsyneladende også her op til reglerne allerede. I 2018-regnskabet var omsætningen fordelt på områderne audit, advisory og tax, hvilket i ledelsesberetningen defineres som KPMG’s forretningsområder. KPMG aflægger dog regnskab efter årsregnskabsloven og behøver derfor ikke at leve op til IFRS-bestemmelserne.

Sagen kort

I årsrapporterne fra Deloitte, EY, KPMG og BDO får man indblik i selskabernes forskellige forretningsområder. Men indtil videre hemmeligholder landets største revisionshus, PwC, de oplysninger.

Med en smart definition af selskabets forretningsområder nøjes PwC med at oplyse de samme tal, som offentliggøres i selskabets transparensrapport.

Det kan revisionsfirmaet givetvis slippe af sted med, såfremt man i PwC kun skelner mellem henholdsvis lovpligtig og ikkelovpligtig revision. Men det er ikke sådan, revisionsfirmaet normalt definerer forretningsområderne.

Andre revisionshuse oplyser tallene

BDO, der heller ikke benytter IFRS-standarderne i det seneste regnskab og derfor skal give segmentoplysninger efter årsregnskabslovens §96, oplyser også omsætningen fordelt på forretningsområderne revision, skatterådgivning og anden regnskabsassistance og rådgivning.

De fire revisionshuse tolker alle reglerne sådan, at fordelingen af omsætning på de forretningsområder, der nævnes i ledelsesberetningerne, giver det bedste og mest retvisende billede.

”Vi oplyser om vores omsætning og procentuelle andel i forhold til revision, rådgivning og skat i vores ledelsesberetning i årsrapporten,” skriver KPMG om sit eget regnskab til InsideBusiness, mens EY henviser til forretningsområderne i ledelsesberetningen.

”I vores regnskab oplyser vi som påkrævet den samlede omsætning og omsætningen fordelt på vores fire forretningssegmenter: audit, tax & law, transactions og advisory. Der er også krav om, at vi som revisionsselskab skal offentliggøre en årlig gennemsigtighedsrapport, og her indgår omsætningsfordelingen på PIE’s (public interest entities) og non-PIE’s inden for henholdsvis lovpligtig revision og øvrige services,” skriver pressechef Michael Basland til InsideBusiness.

Men PwC har altså valgt en anden opgørelsesmetode. Selv om revisionshuset både i transparensrapporten og i årsrapportens ledelsesberetning definerer forretningsområderne som ”revision, skat og rådgivning,” er omsætningen i IFRS-redegørelsen fordelt på henholdsvis lovpligtig revision og andre ydelser for henholdsvis PIE-kunder og ikke-PIE-kunder. Altså en anden definition på forretningsområderne, hvor blandt andet ikkelovpligtige revisorydelser blandes sammen med ledelses- og skatterådgivning.

Fakta: De internationale regnskabsstandarder

De internationale regnskabsstandarder, IFRS, blev vedtaget af EU i 2002. Alle børsnoterede selskaber i EU skal rapportere efter dem, men unoterede virksomheder kan også vælge at følge hele eller dele af regelsættet.

PwC skriver i afsnit 5.1 i årsrapporten, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt de yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven.

Ifølge IFRS kapitel 15 om indregning af omsætning skal virksomheder give en række kvalitative og kvantitative oplysninger i årsrapporten, så regnskabsbrugerne kan forstå arten, beløbet, timingen og usikkerheden knyttet til omsætningen.

I beslutningen af, hvilken kategorisering af omsætningen, der er mest relevant, skal virksomheden tage med i overvejelserne, hvordan den fremlægger omsætningsfordelingen i anden kommunikation, herunder pressemeddelelser og den information, som ledelsen løbende får til gennemsyn.

PwC’s forretningsområder ligner konkurrenternes til forveksling

Den fordeling af omsætningen er der ikke i sig selv noget i vejen med, hvis det vel at mærke er sådan, virksomheden definerer sine segmenter. Men meget tyder på, at PwC’s forretningsområder ligner konkurrenternes til forveksling.

Flere steder i rapporten definerer PwC således selv forretningsområderne som revision, skat og rådgivning, og i regnskabsnoten, der viser fordelingen af goodwill på forretningsområder, bruger de også definitionen revision, skat og rådgivning. Det er kun i forbindelse med omsætningsfordelingen, at PwC bruger definitionen lovpligtig og ikkelovpligtig revision, og det kan være problematisk.

Morten Schwensen arbejder som statsautoriseret revisor for revisionsfirmaet Baker Tilly og udtaler sig kun generelt om IFRS-standarderne. Han forklarer, at man skal være varsom med at tolke reglerne for stramt, men man kan dog godt udlede af reglerne, at der i et vist omfang skal være konsistens i den måde, virksomhederne kommunikerer deres omsætning ud efter IFRS 15, forklarer han.

Han mener, det gælder for den måde, virksomhederne definerer deres segmenter på i henholdsvis IFRS 15-redelgørelsen og resten af årsrapporten.

”Det er svært at forestille sig, at man med den ene hånd kan synes, at den ene segmentering er den vigtigste, og at man med den anden kan synes, at en anden segmentering er den vigtigste. Der kan være krydssegmentering, som betyder, at man kan vælge at oplyse efter eksempelvis enten geografi eller servicelines, hvis man mener, at det ene giver et mere retvisende billede end det andet,” siger Morten Schwensen og fortsætter:

”Men hvis man skriver, at man styrer efter én segmentering og vælger at oplyse tal for en anden, så skal man have en rigtig god forklaring.”

Eksperter undrer sig

InsideBusiness har forelagt oplysningerne for en række regnskabseksperter fra universiteterne, og selv om de alle har svært ved at tro, at landets største revisionsvirksomhed, PwC, skulle bryde regnskabsreglerne i sit eget regnskab, medgiver de, at noget tilsyneladende ikke stemmer.

”Der er nogle hints i den uddybende forklaring til standarden om omsætning, som siger, at man i opdelingen skal inddrage, hvordan man andre steder oplyser om omsætning. Desuden indikerer PwC’s oplysninger om nedskrivningstests, at de også bruger kategorierne revision, skat og rådgivning internt i revisionsfirmaet,” siger Frank Thinggaard, der er professor i eksternt regnskab på Aarhus Universitet.

”Jeg vil derfor medgive, at det ville være naturligt også at vise en fordeling af omsætningen på revision, skat og rådgivning, når nu PwC andre steder i årsrapporten oplyser, at dette er en opdeling, de benytter,” siger han.

Frank Thinggaard understreger dog, at IFRS-bestemmelserne lader en del op til fortolkning, og man skal derfor være varsom med at konkludere, at nogen bryder reglerne. Han har desuden svært ved at forestille sig, at PwC skulle bryde reglerne ved at oplyse omsætningsfordelingen efter lovpligtig revision og ikkelovpligtig revision, da marked og kundetype også er nævnt i IFRS-standarden som en mulig kategori.

Professor i revision og regnskab Claus Holm fra Aarhus Universitet mener også, at en fordeling af omsætningen på de forretningsområder, der omtales i ledelsesberetningen, ville være mere oplagt at bruge. Generelt bør der nemlig være overensstemmelse mellem de definitioner, en virksomhed bruger i regnskabet, og de definitioner, de bruger i regnskabsnoterne, hvor IFRS-redegørelsen findes.

”Ud fra det, PwC kommunikerer ud i øvrigt, ville det være naturligt for brugeren af regnskabet, at omsætningen var fordelt på de segmenter, som PwC bruger i årsrapporten og på hjemmesiden. Men man kan ikke konkludere, at de gør noget forkert, for det væsentligste er, hvordan PwC selv definerer sine segmenter, og så længe de kan argumentere for deres valg, vil de nok også leve op til reglerne,” siger han.

Han har dog også meget svært ved at forestille sig, at PwC skulle bryde reglerne.

”Min mavefornemmelse siger mig, at PwC ikke bryder reglerne i deres eget regnskab. Det ville overraske mig meget, hvis de gjorde,” siger han.

PwC vil ikke ændre praksis

I et skriftligt svar til InsideBusiness skriver finansdirektør Benjamin Staalkjær fra PwCat PwC bruger en anden definition af selskabets segmenter i den danske forretning.

“I PwC er vi markedsvendte og sætter kunden i centrum. Vi går derfor til markedet via vores segmenter og oplyser udvikling i markedsandele for PwC på disse områder (SME, middle market, top tier, public),” skriver Benjamin Staalkjær.

”Derudover oplyser vi den samlede vækstprocent og omsætning for PwC. Omsætningen viser vi specificeret på forskellige kategorier, hvor vi har valgt at segmentere i overensstemmelse med EU-forordningens krav til gennemsigtighedsrapportering dvs. på PIE- vs. ikke-PIE-relateret omsætning samt lovpligtig revision vs. ikke-revisionsydelser,” skriver han og fortsætter:

“Dette er i fuld overensstemmelse med IFRS-kravene og giver et relevant billede af vores forretning, hvor blandt andet kunderne i de største virksomheder (top tier), den finansielle sektor og udvalgte i det offentlige (public) er omfattet af PIE-regulering. Vi har ingen konkrete planer om at ændre på denne praksis, men vi forholder os naturligvis altid til den aktuelle udvikling,” skriver han.

PwC har ikke yderligere kommentarer.

LÆS OGSÅ

Her er konsulentbranchens førende spillere

Konsulenter i vildrede efter pludseligt aftalestop i staten

Ny teknologi æder konsulenternes kerneforretning

Politikere vil slagte konsulenternes guldæg

Eksperter slår alarm: Umuligt at skære konsulenter væk

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering