pfa-web

Inside story

Skjult opgør: Pensionsbranche risikerer storudsalg af dansk realkredit

Dansk realkredit står over for en svær situation, der potentielt kan sende boligrenterne opad, hvis der ikke findes en løsning, viser internt notat, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af. Nye regler kan tvinge pensionsselskaber til at sælge store dele af beholdningen af danske realkreditobligationer. Nationalbanken modarbejder.

I al hemmelighed er en højspændt krisesituation ved at udvikle sig for den danske realkreditsektor, som kan få svært ved at afsætte obligationer for et stort milliardbeløb til pensionsselskaberne. Sagens alvor beskrives i et internt notat fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, som InsideBusiness i dag kan afsløre indholdet af.

Problemet er, at de danske pensionsselskaber, der i dag ejer ca. en fjerdedel af alle realkreditobligationer svarende til svimlende 684 milliarder kroner, ser ud til at blive nødt til at sælge en pæn del af det ellers ret populære investeringsprodukt på grund af nye regler orkestreret af den europæiske tilsynsmyndighed EIOPA i Frankfurt.

Sagen kort

Sagen kort

Hele den danske pensionsbranche i brancheorganisationen Forsikring & Pension står på den anden ende, fordi et nyt regelsæt gør det meget dyrt og svært at bruge realkreditobligationer til at afdække de garantier, man har lovet til kundernes garanterede pensioner.

Situationen er tilspidset og kan give store hensættelser og gøre det mindre interessant for investorerne at eje danske realkreditobligationer og i sidste ende presse boligrenterne op.

Nu prøver man at presse de europæiske tilsynsmyndigheder til at give sig. Nationalbanken er dog langtfra enig med branchen.

Sagen har en udløst en serie af krisemøder i toppen af dansk finansverden med blandt andre erhvervsminister Brian Mikkelsen og i de seneste måneder med internationale kontakter, uden at der er kommet en løsning på bordet. Således har både PFA-topchef Allan Polack, Danicas Per Klitgaard, Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, Alm. Brand-direktør Søren Boe Mortensen og direktør for Forsikring & Pension Per Bremer været til møde med ministeren.

Her kom det frem, at problemstillingen kan blive en rigtig dyr omgang for pensionsselskaberne og ”skønsmæssigt øge hensættelserne med 30-35 milliarder kroner og have negative konsekvenser for selskabernes evne til at tage investeringsrisici og dermed det forventede afkast til kunderne.

Branchens tilskyndelse til at holde realkreditobligationer vil også blive reduceret. Bevægelsen fra garanterede til ugaranterede produkter vil blive forstærket,” viser et internt notat fra Forsikring & Pension dateret den 23. april, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af.

Drastiske konsekvenser for kunder og samfundsøkonomi

Andetsteds af notatet fremgår det, at sagen kan få ”drastiske konsekvenser for kunder, samfundsøkonomi og selskaber”.

Sagens kerne er, at pensionsselskaber med garanterede pensionsordninger i dag i stor stil bruger realkreditobligationer til at afdække for forpligtelser til kundernes garanterede pensioner, som rækker mange år ud i fremtiden. Hidtil har realkreditobligationer været et godt redskab til dette formål, da de er blevet sidestillet med statsobligationer, og har således ikke været et aktiv, som pensionsselskaberne skulle sætte penge af til for at håndtere risikoen.

Men det ændrer sig nu, fordi det tilsyneladende er gået op for den europæiske tilsynsorganisation EIOPA, at de danske realkreditobligationer kan konverteres af kunderne. Derfor skal der ske en optionsjustering af danske realkreditobligationer i det såkaldte VA-tillæg. Det betyder kort sagt, at realkreditobligationerne helt eller delvist mister deres evne til at kunne bruges til at afdække for det, man har lovet kunderne. I stedet skal realkreditobligationerne vurderes som andre risikoaktiver – og der skal sættes flere penge af, hvilket gør dem mindre attraktive for investorerne.

I notatet tales der om, at ”en optionsjustering af danske realkreditobligationer i VA-tillægget kan føre til et væsentlig lavere niveau for rentekurven – 25-35 bp,” hvilket vil have de førnævnte drastiske konsekvenser for samfundsøkonomien, kunderne og især de store pensionsselskaber Danica, PFA, SEB og Nordea Liv & Pension, som alle stadig har store garanterede pensionsordninger.

Jo færre penge et pensionsselskab har sat af til fremtiden, jo sværere bliver det at fastholde eksponeringen i dansk realkredit. I alt anslås det, at omkring 600 milliarder kroner i dag er placeret i garanterede pensionsordninger.

Danica frygter stigende renter for boligejere

Hos Danica er CIO Anders Svennesen bekymret over situationen.

”Danske realkreditobligationer er et utrolig stærkt produkt, der med den eksisterende diskonteringskurve kan bruges til at afdække vores garantier. Falder den mulighed bort, bliver det sværere at opretholde en lige så stor beholdning, som vi har i dag, hvis vi skal se nøgternt på det. Derfor udgør det her en potentielt stor udfordring – også i forhold til boligejere, der kan opleve en stigende rente. Vi håber derfor, at der findes en løsning på denne problemstilling, inden reglerne træder i kraft.”

Anders Svennesen konstaterer, at EIOPA’s hidtidige vurdering af dansk realkredit har betydet, at man har placeret ca. 25 procent af de 150 milliarder kroner i garanterede ordninger i dansk realkredit. Regelsættet, der lægges op til, vil derimod have som konsekvens, at danske realkreditobligationer ikke længere vil kunne anvendes som afdækning i samme omfang, som det sker i dag. Det kan betyde faldende interesse for danske realkreditobligationer.

”Dansk realkredit vil også fremover være et attraktivt aktiv, men størrelsen af investeringerne kan blive lavere for pensionsselskaber, end vi ser i dag,” konstaterer Anders Svennesen.

Alm. Brand tager sorgerne på forskud med store nedskrivninger

At situationen er stærkt alvorlig, bekræftes af, at det betydelig mindre Alm. Brand allerede har taget højde for, at det såkaldte VA-tillæg bortfalder helt. Det betød i første kvartals regnskab ekstra hensættelser for 70 millioner kroner, når konsekvensen for både skadesforsikringsselskabet og pensionsforretningen regnes med.

”I værste fald ser det sådan ud. Derfor har vi taget højde for de her ændringer. Det er noget, som sektoren tager dybt seriøst med de mange milliarder kroner, vi har stående i garanterede produkter. Men mon ikke vi kommer et stykke med sagen over for EIOPA, så vi ikke ender med, at VA-tillægget ligger på nul,” forklarer topchef i Alm. Brand Søren Boe Mortensen, der følger problemstillingen tæt, da han også er formand for brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Ifølge Søren Boe Mortensen arbejder lobbyistorganisationen på højtryk for at ændre EIOPA’s opfattelse. Men flere kilder i branchen indikerer, at det næppe er realistisk, at realkreditobligationerne vil være så attraktive at investere i, som de var før:

”Vi siger til EIOPA, at vi kan godt se, hvad I siger. Men i stedet for at fjerne det her tillæg, så må man gennemføre en fuld revurdering, så man lander på det rigtigste resultat.”

 Uenighed med Nationalbanken

Af det interne dokument fra Forsikring & Pension fremgår det, at ”erhvervsminister Brian Mikkelsen har stor forståelse for de udfordringer, som de mulige ændringer medfører. Han vil bruge sit internationale netværk, herunder skrive til den ansvarlige kommissær på området, Valdis Dumbrovskis.”

Der er tillige en ”tæt dialog med både Finanstilsynet og Erhvervsministeriet på højeste niveau.”

Derimod er der ikke tvivl om, at Nationalbanken er imod den koordinerede lobbyindsats. Herfra er vurderingen tydeligvis, at man hellere ser et retvisende billede af realkreditobligationerne hos investorerne end at tækkes Forsikring & Pension og disses ønsker:

”Nationalbanken finder det positivt, at EIOPA vil ændre diskonteringskurven, så renten på danske realkreditobligationer optionsjusteres i beregningen af volatilitetsjusteringen. Herved vil realkreditobligationerne ikke længere indgå i diskonteringskurven med en rente, der er højere end det forventede langsigtede afkast på obligationerne. EIOPAS’s ændring vil dermed bringe diskonteringskurven, som anvendes på passiverne, tættere på det langsigtede forventede afkast på aktiverne,” skriver Nationalbanken i et svar til InsideBusiness.

Er det problematisk for dansk realkredit/finansiel stabilitet, hvis det bliver mindre interessant for investorerne at eje dansk realkredit?

”Det er ikke Nationalbanken opfattelse, at en mere retvisende diskonteringskurve vil påvirke den finansielle stabilitet negativt – snarere tværtimod. I forhold til dansk realkredit er det afgørende for den finansielle stabilitet, at der værnes om realkreditobligationernes høje sikkerhed. Det er den høje sikkerhed, der skal fastholde investorernes efterspørgsel, herunder fra forsikrings- og pensionsselskaberne,” svarer Nationalbanken.

Kan blive en dyr omgang for pensionsselskaberne

Et andet tema for pensionsselskaberne er, at ændringerne fra EIOPA kan udløse så store hensættelser, at de kan vise sig problematiske for pensionsselskaberne, der i de kommende regnskaber risikerer at skulle fremlægge dyre poster for flere hundrede millioner.

Hos den største spiller, PFA, forsikrer koncernfinansdirektør Anders Damgaard forsikrer, at man fortsat kan klare sig trods store mulige hensættelser.

“PFA har en stærk solvenssituation og vil forsat have det, selv om EIOPA skulle vælge at reducere det såkaldte VA-tillæg. PFA har mere end 20 milliarder kroner i overdækning ud over vores kapitalkrav, og selv i et ekstremt tilfælde, hvor VA-tillægget forsvinder helt, vil PFA fortsat have en solid solvens med en overdækning på et betragteligt tocifret milliardbeløb.”

Hos Nordea Liv & Pension lyder meldingen, at man følger situationen tæt og er opmærksom på, at brancheforeningen Forsikring & Pension arbejder med flere mulige løsningsforslag.

I lobbyistorganisationen Realkreditrådet under Finans Danmark er direktør Ane Arnth Jensen også bekymret for konsekvenserne ved ændrede regler:

“Hvis tillægget til rentekurven, når man holder realkreditobligationer, reduceres, bliver det dyrere for danske livsforsikrings- og pensionsselskaber at holde konverterbare realkreditobligationer. Både låntagerne og realkreditudstederne har en interesse i at have en stabil investorbase i konverterbare obligationer fra danske livforsikrings- og pensionsselskaber, og det er vigtigt, at tillægget afspejler faktiske forhold”.

Hen imod redaktionens slutning på InsideBusiness i går hørte vi indikationer på, at der var ved at være konsensus om et nyt VA-tillæg, som heldigvis for branchen er lavere end frygtet.

 

Læs også

Her er pensionsbranchens vækstkometer – og dem, der er gået i stå

Sådan handler pensionskasserne på aktietumult

Her er pensionskasserne med det bedste og dårligste afkast

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

Speget mæglerkoncept rulles ud i pensionsbranchen

Finanstilsynet går ind i speget Willis-sag. Andre mæglerhuse kan blive ramt

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept

 

Billedtekst: En månedslang gyser for pensionsbranchen og realkreditten med massiv lobbyindsats overfor den europæiske tilsynsmyndighed er ved at nærme sig sin afslutning. Markedsrygter tyder på, at det ikke bliver så slemt som Danica frygter.

Foto: PR