danica

Pension

Stressepidemi rammer pensionsbranchen. Se vindere og tabere på vækst

AP Pension, PFA og Danica slås fortsat med udfordringer med tabsgivende forretningsområde og især på psykiske lidelser, mens Danica synes at have fundet vej videre. Også målt på udviklingen i præmieindtægter har pensionsbranchen en klar vinder.  

Navnlig ét fænomen belaster fortsat pensionsbranchens største spillere og ventes at gøre det i årene fremover, især for PFA og AP Pension. Begge selskaber er nemlig fortsat hårdt ramt af et kraftigt øget antal psykiske lidelser i befolkningen, som i den grad belaster virksomhedernes muligheder for at få styr på det udskældte forretningsområde, syge- og ulykkesforsikringer (SUL).

Det viser InsideBusiness’ regnskabsgennemgang af de største spillere, dog uden regnskabet for Velliv, som ikke er kommet endnu. Det har dog historisk set været vanskeligt at sammenligne Velliv med konkurrenterne på forsikringsdelen.

Danica har målt på præmievækst (løbende præmier plus engangsindbetalinger) haft et suverænt år i forhold til de to konkurrenter AP Pension og PFA. Danica havde en høj vækst i præmier på 32 pct. i præmieindtægter i Danmark i 2021 til 37 mia. kr. Til sammenligning steg PFA’s præmieindtægter med bare 7,5 pct. til 44 mia. kr.

Som før beskrevet i InsideBusiness har Danica hidtil været sent ude med at hæve priserne på SUL-forsikringerne, mens AP Pension og Velliv reagerede hurtigere. Det skyldes efter alt at dømme, at Danica efter at have tabt kunder i stor stil på prisstigninger for år tilbage ønsker sig en mere offensiv position på markedspladsen. Men Søren Lockwood, som nu er konstitueret topchef i Danica, er klar til at træde yderligere på speederen.

”Vi forventer fortsat vækst i år, da vi står rigtig stærkt på markedet med attraktive afkast efter omkostninger, gode sundhedsløsninger, stærkt fokus på bæredygtighed samt proaktiv og relevant rådgivning,” siger Søren Lockwood.

Lockwood oplyser endvidere, at al ny SUL-forretning skal balancere samlet set, og på den måde vil der på sigt komme i balance på området. Et eventuelt underskud på den del af forretningen vil blive dækket af Danicas egenkapital og altså ikke af andre kunders midler.

Banksamarbejder skæpper godt for AP Pension

AP Pension opnåede til sammenligning en vækst i kundernes indbetalinger på firmapensionsmarkedet på 8 procent. Det dækker over en stigning i både de løbende indbetalinger og engangspræmier, som tilsammen udgjorde 15,6 mia. kr. i 2021.

Der er imidlertid også sket dramatiske ting for AP Pension det seneste år. Således har en af AP’s stiftere, Danish Crown, valgt at forlade selskabet til fordel for Danica, mens en anden stor stifter, Danish Agro, p.t. er i udbud. Tabet af Danish Crown slår dog først fuldt ud igennem i 2022. Desuden har man mistet Købstædernes Forsikring til Velliv.

Til gengæld har AP haft held til at udvikle sine samarbejder på banksiden – eksempelvis har man indgået et samarbejde med de store banker Spar Nord og Arbejdernes Landsbank, som altså skæpper godt i kassen.

”Vi ser en fortsat vækst i selskabet, så vores nye samarbejder kompenserer for det, vi har tabt. Vi forventer at vokse 5-8 pct. uden at være aggressive i markedet de kommende år. Skal du vokse mere, skal du også være billigst. Og vi har ikke noget ønske om at banke prisen helt i bund på de store virksomheder,” siger AP Pensions topchef, Bo Normann Rasmussen, til InsideBusiness og henviser til, at man har fået 35.000 kunder ind via Nærpension, hvor de får livrenter og forsikringsdækninger, som til fulde opvejer tabet af kunder.

”Selv om vi står i en svær konkurrencemæssig situation, hvor vi er gået forrest med at hæve priserne på forsikringerne, har vi formået at tiltrække nye kunder. Det viser, at vi har et stærkt værditilbud til kunderne, og at kunderne køber ind på vores model med kundeejerskab og overskudsdeling gennem loyalitetsbonus. Det betyder selvfølgelig også meget, at vi over en årrække har været i stand til at skabe nogle af branchens bedste afkast til kunderne,” fortsætter Bo Normann Rasmussen.

PFA venter intens konkurrence

I PFA forudser finansdirektør Anders Damgaard fortsat en hård konkurrencesituation i 2022.

”PFA er langtfra de eneste, der hæver forsikringspriserne over for en betydelig del af kunderne. Men hvordan de nye prisstrukturer kommer til at påvirke markedet, er for tidligt at sige. Vi forventer dog fortsat intens konkurrence i hele pensionssektoren – også hvad angår vores værditilbud inden for sundhed og forsikring.”

Pensionsekspert Søren Andersen fra FPension er ikke i tvivl om, at Danica står tilbage som en vinder på markedspladsen efter 2021.

”Vi må bare sige, at Danica har rigtig godt styr på forretningen under Ole Krogh Petersen, som har leveret gode afkast i al den tid, han har været der. Det betyder selvfølgelig noget. Men det handler også om, at Danica har fået et tiltrækkende samlet produkt.”

Det er også situationen på de ellers så tabsgivende syge- og ulykkesforsikringer (SUL), hvor man bare er bedre kørende i Danica, konstaterer Søren Andersen.

”Danica har bare fået rigtig godt styr på deres sundhedskoncepter – og de er langt foran de andre, når det ​handler om SUL-resultaterne, hvis man borer i dem. Det er værd at bemærke, at det ​i alle selskaber ser bedre ud, end det i virkeligheden er i 2021. Det skyldes, at der rent regnskabsmæssigt har været en stor gevinst fra stigningen i VA-tillægget, som indregnes i diskonteringsrenten,” forklarer Søren Andersen.

AP Pension er bekymret for stress

AP Pension kom med regnskab torsdag, som topchef Bo Normann Rasmussen beskriver som tilfredsstillende med et overskud på 210 mio. kr. Dog havde koncernen fortsat en kvart milliard kroner i underskud på SUL, direkte henført til den bekymrende tendens med stigninger i psykiske lidelser.

”Jeg er tilfreds med årets resultat samlet set, men jeg er ikke glad for den udvikling, vi ser på syge- og ulykkesforsikringerne. Vi ser fortsat en stigning i de stressrelaterede lidelser, f.eks. angst og depression, og vi ser også en bekymrende tendens til, at sygdomsforløbene varer længere. Det betyder, at vi skal udbetale i længere tid,” forklarer direktøren, som henviser til, at der arbejdes med det såkaldte AP Care-koncept, hvor man ved at etablere tidlig kontakt kan reagere hurtigt med hjælp og støtte.

”Vi mangler stadig at se den fulde effekt af de initiativer, vi har iværksat over de seneste år for at nedbringe underskuddet på SUL-området. Derfor skal vi fortsætte arbejdet de kommende år med afsæt i vores strategi om at sikre en sund fremtid for vores kunder, medarbejdere, virksomhed og den verden, vi lever i, siger Bo Normann Rasmussen.

PFA: Vi står med stressepidemi

PFA er ramt af en helt parallel udvikling, konstaterer Anders Damgaard, finansdirektør i PFA, som fik et underskud på 432 mio. kr. i 2021 på syge- og ulykkesforsikring, hvilket dog er en massiv forbedring fra 2,3 mia. kr. i underskud i 2019.

”Siden 2019 har vi været i gang med en omfattende genopretningsplan for at få balance i vores regnskab. Vi tager fat på alle led i kæden – senest har vi meldt ud, at vi hæver priserne for en betydelig del af vores kunder. Det er dog et arbejde, der udfordres af, at vi i 2021 desværre er ramt af et historisk højt skades-inflow, hvor især psykiske skader fylder meget. Vi forventer, at dette er en udvikling, der vil fortsætte. Det er derfor for tidligt at sige, hvor PFA’s samlede skadesresultatet for 2022 ender, og hvor stor en forbedring vi kan lave.”

I lighed med AP Pension forsøger PFA at dæmme op for stigninger på 35 pct. fra 2018 til 2021 i ansøgere til de såkaldte tab af erhvervsevne-forsikringer, hvoraf en tredjedel er psykiske skader.

”Derfor har vi på to år opjusteret vores bemanding fra 5 til 24 medarbejdere, som proaktivt kontakter kunder, der er i risikozonen for at blive langtidssygemeldte. Vores initiativer med forebyggelse og hjælp til at få de skadesramte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet virker: Sammenlignet med 2018 lykkedes det os i 2021 at få 54 pct. flere af vores langtidssygemeldte kunder tilbage i arbejde,” siger Anders Damgaard om udviklingen, som er en egentlig stressepidemi, som man får brug for hjælp til at løse.

”Vi står over for en stressepidemi, som PFA ikke kan løse alene. Det er en samfundsopgave, som forskere, politikere og private og offentlige sundhedsaktører skal løse i fællesskab. Det er derfor, vi opfordrer til, at der nedsættes en egentlig stresskommission.”

Til sammenligning lykkedes det også Danica at få et kraftigt forbedret resultat på syge- og ulykkesforsikring fra et underskud på 641 mio. kr. i 2020 til et underskud på 465 mio. kr. i 2021. Men fra Danica melder koncerndirektør Søren Lockwood, at man har formået at få stigningerne i psykiske lidelser under kontrol – og forventer fortsat forbedringer i resultaterne.

”Det er gennem nye sundhedsløsninger og tværfagligt samarbejde lykkedes os at reducere antallet af skader, og det er blandt årsagerne til det forbedrede resultat. I 2021 lancerede vi bl.a. vores sundhedspakke, hvorigennem vi i 2021 har givet 14.450 behandlinger. Samlet set er det et udtryk for, at vi når ud til rigtige mange personer meget tidligt. Sundhedspakken er en del af vores forebyggende indsats, hvor vi med reklamekampagner og en tocifret millioninvestering på hele området forsøger at få vores kunder til at søge hjælp tidligere i deres forløb,” siger Søren Lockwood.

Danica: Vi har vendt stressudviklingen

Meldingen fra Danica er, at sundhedspakken virker, fordi kunderne bruger deres online psykologløsning, som er steget med 45 pct. i 2021.

”Vores kunder fortæller os direkte, at de ikke ville have fået hjælp, hvis ikke psykologsamtalen var foregået online, så ved at fjerne en række barrier hjælper vi altså nu flere personer tidligere.”

Søren Lockwood konstaterer, at man fra 2020 til 2021 kan se en lille nedgang på 1 pct. i antallet af personer i behandling hos koncernens psykologer over sundhedsforsikringen.

”Med andre ord er der meget, der tyder på, at vi har knækket kurven ved at investere massivt i den tidlige indsats. Vi kan også se en nedgang i antallet af nye sager med tab af erhvervsevne, hvilket også er et stærkt udtryk for, at vores forebyggende indsats virker.”

Læs mere

Endelig godt nyt for PKA og Danica om længe ventet konkurrencesag

Forsikrings- og pensionsselskaber i pinefuldt dilemma i ligestillingssag

Vi afdækker storstilet udbudssæson i pension: PFA er jaget vildt

Slagsmål om bøderegn over pensions- og forsikringsbranchen

Pensionskunder snydt for høje afkast

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime