;
nykredit web 1

Inside story

Her er udvalgets anbefalinger til fremtidens realkreditlån

InsideBusiness afslører de konklusioner som et længe ventet regeringsudvalg, der skulle se på mobiliteten på realkreditmarkedet, er nået frem til. Bemærk anbefalingerne stammer fra et rapportudkast.

Anbefaling 1: Ekspertudvalget finder det uheldigt, at et realkreditinstitut i dag over for kunden i sin begrundelse for bidragsstigningen efter Finanstilsynets praksis alene skal forholde sig til, hvilke faktorer(f.eks. øgede kapitalkrav), der udløser bidragsstigningen. Det ville efter udvalgets mening være hensigtsmæssigt, at reglerne på sigt også stiller krav om, at kunden får oplysning om de væsentligste faktorer, der er indgået ved fastsættelsen af stigningens størrelse.

Anbefaling 2: Det foreslås, at varslet på tre måneder, som i dag gælder for alle andre omkostninger end renten, forlænges til seks måneder. Dette sker for at give forbrugere, der efter en sådan bidragsændring ikke længere ønsker at være kunde i det pågældende institut, tilstrækkelig tid til at opsige lånet og finde en ny långiver.

Anbefaling 3: Det foreslås at fjerne reglen om, at rentestigninger som udgangspunkt kan varsles med en måneds varsel. Denne justering foreslås for at sikre lige konkurrencevilkår mellem prioritetslån og realkreditlån, fordi rentetillægget på prioritetslån på visse områder kan sammenlignes med bidragsbetalingen.

Anbefaling 4: Det foreslås, at en boligkreditgiver ikke kan gøre en ændring af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag gældende, hvis boligkreditgiveren væsentligt har tilsidesat reglerne om varsling. En varslet forhøjelse vil således kunne tilsidesættes helt eller delvist som ugyldig af ankenævn eller domstole. I overensstemmelse med grundlæggende principper om proportionalitet bør kun væsentlige mangler ved en varsling kunne medføre hel eller delvis ugyldighed.

Anbefaling 5: Det er Ekspertudvalgets vurdering, at det i visse situationer kan medføre en vis økonomisk byrde at skifte realkreditinstitut, da omkostningerne ved indfrielse af det gamle lån og optagelse af et nyt i visse tilfælde kan udgøre en betydelig omkostning. I lyset af dette finder ekspertudvalget, at kreditinstitutterne ved gebyrstigninger og stigende rentetillæg ved realkreditlignende lån i et pengeinstitut skal pålægges ikke at opkræve et indfrielsesgebyr i varslingsperioden. Der må endvidere ikke kræves et oprettelsesgebyr, hvis det nye lån optages i samme institut.

Anbefaling 6: Ekspertudvalget anbefaler, at kursskæringens beløbsmæssige andel af rentebeløbet skal oplyses på en terminsopkrævning for rentetilpasningslån. Således skal det oplyses, at ud af en samlet renteanbefaling på f.eks. 500 kr. stammer de f.eks. 50 kr. fra kursskæring. Det kan, udover at øge gennemsigtigheden, også føre til, at institutterne i højere grad konkurrerer på kursskæringen.

Anbefaling 7: Udvalget foreslår, at kunden i varslingsbrevet(ved gebyrstigninger, red.) skal have oplysning om, at kunden har mulighed for at indfri lånet og omlægge dette til et andet lån i samme institut eller hos en anden låneudbyder. Det er udvalgets opfattelse, at dette forslag vil kunne bidrage til at fremme mobiliteten på området for boligkreditter. Udvalget foreslår også at varslingsbrevet skal indeholde oplysninger, at kunden har mulighed for at indfri lånet eller omlægge det til et lån hos et andet institut. Det foreslås desuden, at varslingsbrevet skal indeholde oplysninger om prisportaler for boliglån.

Anbefaling 8(mangler)

Anbefaling 9: Ekspertudvalget konstaterer, at flere og mindre obligationsserier trækker i retning af at svække likviditeten i markedet for realkreditobligationer. Dette kan øge den rente, forbrugerne betaler for deres boliglån. I lyset af dette anbefales det, at punkt 7 i CITA-aftalen ophæves, således af de er op til de enkelte realkreditinstitutter og dermed markedet at beslutte, om der skal udbydes både Cibor og Cita-lån, eller der kun er behov for at udbyde realkreditlån baseret på den ene af de to referencerenter.

LÆS MERE

Vi afslører regeringsrapport: Danske storbanker mangler 150 milliarder

Analyse: Rapport er en bombe under boligejerne